Szkolny Konkurs Matematyczno-Fizyczny – edycja 2024

Szkolny Konkurs Matematyczno-Fizyczny – edycja 2024

1. W konkursie biorą udział uczniowie klas IV – VIII.
2. Konkurs składa się z dwóch etapów – eliminacji oraz finału.
3. W eliminacjach oraz finale uczestnicy będą rozwiązywać zadania z podanego zakresu materiału z matematyki – klasy IV – VI, z matematyki i fizyki – klasy VII i VIII.
4. Tematyka zadań będzie dostosowana do materiału realizowanego w poszczególnych klasach.
5. Klasyfikacja uczniów będzie odrębna dla każdego poziomu klasowego.
6. Do finału przechodzi z każdego poziomu klasowego 6 uczniów z najwyższym wynikiem eliminacji.
7. Wynik końcowy uczestnika jest sumą punktów uzyskanych w eliminacjach i finale.
8. Dla najlepszych uczestników przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.
9. Terminarz konkursu:

Zgłaszanie uczestników do 22 kwietnia 2024
Eliminacje – kwiecień 2024
Finał – maj 2024
Uroczyste podsumowanie konkursu wręczenie dyplomów i nagród – czerwiec.

Zakres materiału konkursu „Konkursu Matematyczno – Fizycznego ”

Matematyka

Klasa IV

Liczby naturalne
1. Oś liczbowa
2. Jak zapisujemy liczby
3. Mnożenie i dzielenie „po kawałku”
4. Podnoszenie do potęgi drugiej i do potęgi trzeciej
5. Podzielność przez 10, przez 5 i przez 2
6. Podzielność przez 9 i przez 3
7. Dzielenie z resztą
8. Kolejność wykonywania działań
9. Mnożenie i dzielenie liczb z zerami na końcu
10. Szacowanie
11. Zegary
12. Kalendarz
13. Działania pisemne
14. Zadania tekstowe

Figury geometryczne
1. Proste, odcinki i punkty
2. Mierzenie
3. Prostokąty i kwadraty
4. Wielokąty
5. Różne jednostki długości
6. Obwód wielokąta
7. Figury symetryczne
8. Koła i okręgi
9. Skala
10. Mapa

Ułamki zwykłe
1. Ułamek jako część całości
2. Porównywanie niektórych ułamków
3. Skracanie i rozszerzanie ułamków
4. Liczby mieszane
5. Ułamek jako iloraz
6. Dodawanie i odejmowanie ułamków
7. Mnożenie ułamków przez liczbę naturalną

Ułamki dziesiętne (do finału)
1. Ułamek dziesiętny
2. Porównywanie ułamków dziesiętnych
3. Zamiana ułamków
4. Dodawanie ułamków dziesiętnych
5. Odejmowanie ułamków dziesiętnych
6. Mnożenie i dzielenie przez 10, 100, 1000…

Klasa V

Liczby naturalne
1. Działania pamięciowe
2. Potęgowanie
3. Kolejność wykonywania działań
4. Cyfry rzymskie
5. Obliczenia przybliżone
6. Działania pisemne
7. Dzielenie i podzielność
8. Liczby pierwsze i liczby złożone

Figury geometryczne
1. Płaszczyzna, proste i półproste
2. Kąty. Rodzaje kątów
3. Rodzaje i własności trójkątów
4. Wysokość trójkąta
5. Równoległoboki
6. Wysokość równoległoboku
7. Trapezy
8. Klasyfikacja czworokątów

Ułamki zwykłe
1. Ułamek jako część i jako iloraz
2. Rozszerzanie i skracanie ułamków
3. Dodawanie i odejmowanie
4. Mnożenie ułamka przez liczbę naturalną. Ułamek liczby
5. Mnożenie ułamków
6. Odwrotności liczb
7. Dzielenie ułamków
8. Działania na ułamkach

Ułamki dziesiętne
1. Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych
2. Mnożenie ułamków dziesiętnych
3. Dzielenie ułamków dziesiętnych
4. Zamiana jednostek

Pola figur
1. Pole równoległoboku i rombu
2. Pole trójkąta
3. Pole trapezu
4. Różne jednostki pola

Matematyka i my (do finału)
1. Kalendarz i zegar
2. Miary, wagi i pieniądze
3. Średnia arytmetyczna
4. Liczby dodatnie i ujemne
5. Dodawanie liczb całkowitych
6. O ile różnią się liczby

Klasa VI

Liczby całkowite
1. Działania na liczbach całkowitych
2. Własności działań na liczbach całkowitych

Działania na liczbach
1. Dzielniki i wielokrotności
2. Ułamki zwykłe i dziesiętne
3. Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych. Ułamki okresowe
4. Ułamek liczby
5. Działania na liczbach całkowitych i ułamkach (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i potęgowanie
6. Kolejność wykonywania działań

Figury na płaszczyźnie
1. Okrąg i koło. Odległość punktu od prostej
2. Kąty
3. Trójkąty
4. Czworokąty
5. Pola czworokątów
6. Figury na kratce

Równania
1. Sprawdzanie czy liczba jest rozwiązaniem równania
2. Rozwiązywanie prostych równań
3. Rozwiązywanie trudniejszych równań
4. Zadania tekstowe

Bryły
1. Bryły i ich objętość
2. Zamiana jednostek
3. Siatki brył
4. Pole powierzchni bryły

Matematyka i my (do finału)
1. Tabele
2. Diagramy i wykresy
3. Procenty
4. Prędkość, droga, czas
5. Korzystanie ze wzorów
6. Plan, mapa i skala

Klasa VII

Proporcjonalność i procenty
1. Proporcjonalność prosta
2. Ułamek liczby
3. Obliczanie procentu danej liczby
4. Wyznaczanie liczby, gdy dany jest jej procent
5. ile procent więcej, o ile procent mniej
6. Obliczenia procentowe

Potęgi
1. Potęga o wykładniku naturalnym
2. Potęgi o tych samych podstawach
3. Własności potęgowania
4. Obliczenia w notacji wykładniczej

Pierwiastki
1. Pierwiastek kwadratowy
2. Szacowanie pierwiastków
3. Własności pierwiastkowania
4. Pierwiastek trzeciego stopnia
5. Działania na pierwiastkach
6. Działania na potęgach i pierwiastkach

Wyrażenia algebraiczne
1. Opuszczanie nawiasów
2. Porządkowanie wyrazów w sumach algebraicznych
3. Wyrażenia algebraiczne i procenty

Równania
1. Rozwiązywanie równań
2. Zadania tekstowe
3. Zadania tekstowe z procentami
4. Przekształcanie wzorów

Trójkąty prostokątne
1. Twierdzenie Pitagorasa
2. Kwadrat i jego połowa
3. Trójkąt równoboczny i jego połowa

Układ współrzędnych (do finału)
1. Geometria kartki w kratkę
2. Punkty w układzie współrzędnych
3. Długości i pola w układzie współrzędnych
4. Odcinki w układzie współrzędnych

Klasa VIII

Liczby wymierne
1. Działania na liczbach całkowitych
2. Działania na ułamkach zwykłych
3. Działania na ułamkach dziesiętnych

Praktyczna matematyka
1. Kalendarz i zegar
2. Miary, wagi i pieniądze
3. Prędkość, droga, czas
4. Korzystanie ze wzorów
5. Plan, mapa i skala

Procenty
1. Proporcjonalność prosta
2. Ułamek liczby
3. Obliczanie procentu danej liczby
4. Wyznaczanie liczby, gdy dany jest jej procent
5. ile procent więcej, o ile procent mniej
6. Obliczenia procentowe

Potęgi
1. Potęga o wykładniku naturalnym
2. Potęgi o tych samych podstawach
3. Własności potęgowania
4. Obliczenia w notacji wykładniczej

Pierwiastki
1. Pierwiastek kwadratowy
2. Szacowanie pierwiastków
3. Własności pierwiastkowania
4. Pierwiastek trzeciego stopnia
5. Działania na pierwiastkach
6. Działania na potęgach i pierwiastkach

Wyrażenia algebraiczne i równania
1. Opuszczanie nawiasów
2. Porządkowanie wyrazów w sumach algebraicznych
3. Wyrażenia algebraiczne i procenty
4. Rozwiązywanie równań
5. Zadania tekstowe
6. Zadania tekstowe z procentami
7. Przekształcanie wzorów

Figury płaskie
1. Własności trójkątów i czworokątów
2. Pola trójkątów i czworokątów
3. Twierdzenie Pitagorasa

Bryły
1. Graniastosłupy
2. Objętość graniastosłupa
3. Pole powierzchni graniastosłupa
4. Ostrosłupy
5. Objętość ostrosłupa
6. Pole powierzchni ostrosłupa
7. Graniastosłupy i ostrosłupy

Statystyka i prawdopodobieństwo
1. Diagramy i wykresy
2. Średnia arytmetyczna
3. Proste doświadczenia losowe

Fizyka
1) Budowa i właściwości materii.
2) Hydrostatyka i aerostatyka.
3) Kinematyka i dynamika.
4) Praca, moc, energia.
5) Elektryczność – tylko klasa 8.

Zajęcia w pracowni druku 3D Scrilab SP1Rajcza

Zajęcia w pracowni druku 3D Scrilab SP1Rajcza

W ramach zajęć rozwijających zainteresowania nasi uczniowie kontynuują projekt „Laboratoria przyszłości”. Jutro (wtorek) na lekcji 7 i 8 uruchamiamy naszą pracownię druku 3D SkriLab i wkrótce będziemy ćwiczyć umiejętności programowania i drukowania modeli trójwymiarowych. Pierwsze zajęcia pokazowe i zapisy dla uczniów – 18.10. Zajęcia prowadzi p. Brunon Bielecki.

Ankieta dla uczniów klas 4-8

Ankieta dla uczniów klas 4-8

Drodzy Rodzice, szanowni uczniowie.

Prosimy o zapoznanie się z treścią wiadomości i udział w badaniu na potrzeby Gminy Rajcza.

Dziękujemy.

 

(…) Prosimy o wypełnienie przez uczniów klas 4-8 ankiety dotyczącej problemów społecznych mogących występować w szkole.

Ankiety są całkowicie anonimowe i służą jedynie badaniom statystycznym.
Wyniki posłużą do opracowania Diagnozy Problemów Społecznych Gminy Rajcza i zaplanowania działań profilaktycznych na 2022 r.  
Proszę o możliwie jak najszybsze wypełnienie ankiet, link będzie aktywny do 19.09.2022 (…).

LINK:

https://www.webankieta.pl/ankieta/794976/gmina-rajcza-uczniowie.html

Z góry dziękujemy za udział w badaniu.

Katarzyna Stafa
(…)
Wydawanie zaświadczeń o wynikach egzaminów dla ósmoklasistów.

Wydawanie zaświadczeń o wynikach egzaminów dla ósmoklasistów.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Rajczy informuje, że

 • Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniów/słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty będą wydawane uczniom/słuchaczom 8 lipca 2022 r. od godz. 8:00 w sekretariacie szkoły (zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku).
 • Na podstawie art. 44 zza ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915) dyrektor szkoły przekazuje zaświadczenie uczniowi/słuchaczowi, który ukończył szkołę podstawową, a w przypadku szkoły artystycznej, uczniowi realizującemu kształcenie ogólne z zakresu szkoły podstawowej, który uzyskał promocję do następnej klasy.
 • Zaświadczenie wydawane będzie uczniowi/słuchaczowi za potwierdzeniem odbioru. Ewidencja wydanych zaświadczeń pozostaje w dokumentacji szkoły.

Uczniowie będą mogli sprawdzić swoje wyniki od 1 lipca po zalogowaniu się do systemu posiadając login i hasło. Dane te zostaną przekazane uczniom 24 czerwca w szkole wraz z inną dokumentacją.

Wydawanie zaświadczeń o wynikach egzaminów dla ósmoklasistów.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2022 – INFORMACJE

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne tutaj. Poniżej podano informacje najważniejsze.

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. W 2022 r. – podobnie jak w zeszłym roku – egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

 • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
 • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

TERMINARZ:

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2022/Informacja_medialna_E8_maj_2022_.pdf

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów (dostępne są aneksy do tych informatorów obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022), w przykładowych arkuszach egzaminacyjnych, w arkuszach z egzaminów próbnych, w zestawach powtórzeniowych zadań egzaminacyjnych oraz w arkuszach wykorzystanych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019-2021.

Wyniki i zaświadczenia

W 2022 r. uczniowie poznają swoje wyniki 1 lipca, natomiast 8 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Informacje dodatkowe

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W JĘZYKU MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ ‎I JĘZYKU REGIONALNYM

Uczniowie szkół lub oddziałów, w których zajęcia są prowadzone w języku mniejszości ‎narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, rozwiązują zadania ‎z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości ‎etnicznej lub w języku regionalnym. Stosowną deklarację rodzice (prawni opiekunowie) ‎ucznia składają do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.‎

‎EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Osoby ‎pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie.‎

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad  lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

‎UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy), przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

Materiały dodatkowe

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/materialy/2022/20220425_E8_Jak_radzic_sobie_ze_stresem_egzaminacyjnym.pdf
II GIEŁDA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU ŻYWIECKIEGO

II GIEŁDA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU ŻYWIECKIEGO

II GIEŁDA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU ŻYWIECKIEGO 8.04.2022 (Aktualizacja)

Serdecznie zapraszamy uczniów klas ósmych oraz rodziców do udziału w spotkaniu online z dyrektorami szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki. Giełda odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2022 r. o godz. 9.00.

1. Rozpoczęcie II Giełdy Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Żywieckiego (godz. 9.00) – KLIKNIJ TUTAJ

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce (godz. 9.30) – KLIKNIJ TUTAJ

3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu (godz. 10.00) – KLIKNIJ TUTAJ

4. Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu (godz. 10.30) – KLIKNIJ TUTAJ

5. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu (godz. 11.00) – KLIKNIJ TUTAJ

6. Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górce (godz. 11.30) – KLIKNIJ TUTAJ

7. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu (godz. 12.00) – KLIKNIJ TUTAJ

8. I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu (godz. 12.30) – KLIKNIJ TUTAJ

9. Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu (godz. 13.00) – KLIKNIJ TUTAJ

10. Zespól Szkół Budowlano – Drzewnych w Żywcu (godz. 13.30) – KLIKNIJ TUTAJ

Zestawienie przydatnych informacji i materiałów z zakresu edukacji – do wykorzystania w pracy z uczniami ukraińskimi

Zestawienie przydatnych informacji i materiałów z zakresu edukacji – do wykorzystania w pracy z uczniami ukraińskimi

Перелік корисної інформації та матеріалів у галузі освіти – для використання в роботі з українськими студентами

Zestawienie obejmuje m.in. informacje polskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej, informacje o specustawie o pomocy obywatelom Ukrainy, materiały ukraińskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz materiały przygotowane przez polskie organizacje pozarządowe.

Pomoc dla Ukrainy – edukacja

22 stycznia 1863. Rocznica powstania styczniowego. Powstanie 1863 – 1864 w literaturze postyczniowej

22 stycznia 1863. Rocznica powstania styczniowego. Powstanie 1863 – 1864 w literaturze postyczniowej

Bilans powstania styczniowego, tego ostatniego w wieku XIX zrywu Polaków do walki o wolność, był tragiczny. Około 20 tysięcy osób poległo, a około 15 tysięcy dostało się do niewoli. Za udział w powstaniu stracono 669 osób (także jego ostatniego przywódcę Romualda Traugutta, który został powieszony na murach cytadeli warszawskiej). Blisko 40 tysięcy Polaków zesłano na Sybir, skonfiskowano tysiące majątków szlacheckich, nałożono 20 mln rubli kontrybucji i wprowadzono stan wojenny na 50 lat.

Dla wchodzącego w życie pokolenia powstanie to było najważniejszym doświadczeniem, największym przeżyciem pokoleniowym. Po jego klęsce rozpoczęła się „noc postyczniowa” – długie dziesięciolecia zniewolenia bez nadziei na zmianę. Wzmógł się terror, nasiliły się rusyfikacja i germanizacja, zaostrzono cenzurę. Jednak, na przekór tym ograniczeniom, pisarze znaleźli sposób, by o bohaterach powstania pisać. Używali tak zwanego języka ezopowego – systemu metafor i przemilczeń zrozumiałego tylko dla polskiego czytelnika. Tak więc motyw powstania styczniowego pojawił się w bardzo wielu utworach drugiej połowy XIX wieku i czasów późniejszych. Można tu przywołać powieść Henryka Sienkiewicza pt. W pustyni i w puszczy (1911), której bohater Władysław Tarkowski w roku 1863 bił się bez wytchnienia w ciągu jedenastu miesięcy, został ranny, trafił do niewoli, zesłano go na Sybir, a on uciekł z głębi Rosji i przedostał się do Francji.
W innej powieści, w Syzyfowych pracach (1898) Stefana Żeromskiego, rodziców głównego bohatera nie stać na utrzymanie nauczyciela domowego dla swojego jedynaka. Za udział ojca w powstaniu rodzina Marcina Borowicza została pozbawiona majątku. Także główny bohater Lalki (1890) Bolesława Prusa, Stanisław Wokulski, walczył w powstaniu, a zesłany na Sybir, uciekł, potem wrócił do Warszawy. To doświadczenie mieli za sobą również inni bohaterowie powieści: Henryk Szlangbaum i doktor Szuman.

Bardzo wyraźnie temat powstania styczniowego nakreślony został w powieści Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem (1888). Pomysł na jej napisanie zrodził się około 1884 roku, a w wydaniu książkowym ukazała się, zgodnie z życzeniem pisarki, w 25. rocznicę wybuchu powstania. O tym zrywie, którego tragiczne konsekwencje wciąż odczuwają wszyscy główni bohaterowie utworu, przypomina leśna mogiła powstańcza, symbol pojednania dworu z zaściankiem, Korczyńskich z Bohatyrowiczami; w niej spoczywają polegli w 1864 Andrzej Korczyński i Jerzy Bohatyrowicz.
Bohaterom powstania styczniowego Orzeszkowa poświęciła także tom nowel Gloria victis (rok 1863), z roku 1910. Złożyła w nim hołd powstańcom, których poświęcenie i męstwo wciąż były żywe w rozmowach Polaków, choć cenzura zabraniała o nich pisać. Bohaterów walk otacza nastrój wzniosłości. Historię opowadają drzewa: dąb, świerk oraz brzoza, a wiatr niesie słowa: gloria victis – chwała zwyciężonym…

Stefan Żeromski nazwany „sumieniem polskiej literatury” powstaniu 1863-1864 także poświęcił ważne miejsce w swojej twórczości. Wspomnieć trzeba opowiadanie Rozdzióbią nas kruki, wrony… (1895), w którym pisarz w sposób drastyczny pokazał dramat powstania styczniowego. Tematem utworu jest śmierć powstańca Andrzeja Boryckiego – Szymona Winrycha (wioząc broń, został złapany przez Moskali i zabity) i obojętność chłopa-nędzarza, który bez skrupułów obdziera trupa. Według autora, brak zainteresowania chłopstwa sprawami powstania to zapłata za tylowieczne niewolnictwo, za szerzenie ciemnoty, za wyzysk, za hańbę i cierpienie ludu.

Kolejny utwór Żeromskiego nawiązujący do wydarzeń z lat 1863-1864 to nowela Echa leśne (1905). Czytelnik poznaje tragiczną historię bohaterskiego powstańca, Jana Rymwida, Polaka wcielonego do armii rosyjskiej, który rzucił tę służbę, by wziąć udział w powstaniu. Został jednak ujęty i skazany na śmierć przez generała Rozłuckiego, jego stryja-renegata i serwilistę.

Jednak najlepszą polską powieścią o powstaniu styczniowym jest Wierna rzeka (1912) Stefana Żeromskiego. Opowiada o ubogiej szlachciance Salomei Brynickiej, która w swoim dworku dała schronienie rannemu powstańcowi. Był nim młody arystokrata, książę Józef Odrowąż. Narażając swoje bezpieczeństwo, ukrywała go i pielęgnowała. Jak można było przewidzieć, młodych połączyła miłość, niestety beznadziejna i nieszczęśliwa. Gdy chłopiec wrócił do zdrowia, jego
bezduszna matka z wdzięczności za troskę o syna wręczyła Salomei woreczek złotych monet, ignorując cierpienie zakochanej dziewczyny. Tytułowa rzeka to Łośna, która w czasach powstania zabrała ważne tajne dokumenty Rządu Narodowego; wyrzucił je osaczony przez Moskali powstaniec Hubert Olbromski. A potem, gdy Salomea Brynicka rozpaczała po stracie ukochanego, wierna rzeka przyjęła jej łzy, jej cierpienie oraz złote monety, którymi okrutna księżna zapłaciła dziewczynie za złamane serce.

O powstaniu styczniowym nie tylko pisano. Było tragiczną inspiracją dla wielu malarzy epoki postyczniowej. Tę tematykę, zwłaszcza wstrząsające sceny z życia Polaków na katordze, utrwalił na swoich płótnach Aleksander Sochaczewski (1843-1923), który na zesłaniu na Syberii spędził 20 lat.

 

Opracowanie:
mgr Jolanta Polaszk

Zajęcia bokserskie dla dzieci i dorosłych Gminy Rajcza

Zajęcia bokserskie dla dzieci i dorosłych Gminy Rajcza

Wójt Gminy Rajcza, Śląski Związek Bokserski, Klub Sportowy „Żylica” Łodygowice, Szkoła Podstawowa nr 1 w Rajczy serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z Gminy Rajcza na zajęcia sportowe o profilu bokserskim (zajęcia rozwijające w ramach tworzenia klas patronackich ŚZB).

Patronat:

Śląski Związek Bokserski w Katowicach
Wójt Gminy Rajcza

 

Deklaracja zapisu dla dzieci – wzór dokumentu

Link do plików

Deklarację należy przekazać trenerowi podczas treningu.

Terminarz treningów:

dla dzieci (od klasy 4SP) i młodzieży Gminy Rajcza

 • środa – godz. 17:00 – Miejsce: SP1 w Rajczy – sala gimnastyczna.
 • piątek – godz. 17:00 – Miejsce: SP1 w Rajczy – sala gimnastyczna.

dla dorosłych mieszkańców Gminy Rajcza (trwa rekrutacja!)

 • środa – godz. 18:30 – Miejsce: SP1 w Rajczy – sala gimnastyczna.
 • piątek – godz. 18:30 – Miejsce: SP1 w Rajczy – sala gimnastyczna.

Trener: Rafał Waligóra

 

UWAGA! Zajęcia bokserskie dla wszystkich uczniów szkół publicznych, których organem prowadzącym jest Gmina Rajcza są bezpłatne.

Formularz kontaktowy

12 + 10 =