1. W konkursie biorą udział uczniowie klas IV – VIII.
2. Konkurs składa się z dwóch etapów – eliminacji oraz finału.
3. W eliminacjach oraz finale uczestnicy będą rozwiązywać zadania z podanego zakresu materiału z matematyki – klasy IV – VI, z matematyki i fizyki – klasy VII i VIII.
4. Tematyka zadań będzie dostosowana do materiału realizowanego w poszczególnych klasach.
5. Klasyfikacja uczniów będzie odrębna dla każdego poziomu klasowego.
6. Do finału przechodzi z każdego poziomu klasowego 6 uczniów z najwyższym wynikiem eliminacji.
7. Wynik końcowy uczestnika jest sumą punktów uzyskanych w eliminacjach i finale.
8. Dla najlepszych uczestników przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.
9. Terminarz konkursu:

Zgłaszanie uczestników do 22 kwietnia 2024
Eliminacje – kwiecień 2024
Finał – maj 2024
Uroczyste podsumowanie konkursu wręczenie dyplomów i nagród – czerwiec.

Zakres materiału konkursu „Konkursu Matematyczno – Fizycznego ”

Matematyka

Klasa IV

Liczby naturalne
1. Oś liczbowa
2. Jak zapisujemy liczby
3. Mnożenie i dzielenie „po kawałku”
4. Podnoszenie do potęgi drugiej i do potęgi trzeciej
5. Podzielność przez 10, przez 5 i przez 2
6. Podzielność przez 9 i przez 3
7. Dzielenie z resztą
8. Kolejność wykonywania działań
9. Mnożenie i dzielenie liczb z zerami na końcu
10. Szacowanie
11. Zegary
12. Kalendarz
13. Działania pisemne
14. Zadania tekstowe

Figury geometryczne
1. Proste, odcinki i punkty
2. Mierzenie
3. Prostokąty i kwadraty
4. Wielokąty
5. Różne jednostki długości
6. Obwód wielokąta
7. Figury symetryczne
8. Koła i okręgi
9. Skala
10. Mapa

Ułamki zwykłe
1. Ułamek jako część całości
2. Porównywanie niektórych ułamków
3. Skracanie i rozszerzanie ułamków
4. Liczby mieszane
5. Ułamek jako iloraz
6. Dodawanie i odejmowanie ułamków
7. Mnożenie ułamków przez liczbę naturalną

Ułamki dziesiętne (do finału)
1. Ułamek dziesiętny
2. Porównywanie ułamków dziesiętnych
3. Zamiana ułamków
4. Dodawanie ułamków dziesiętnych
5. Odejmowanie ułamków dziesiętnych
6. Mnożenie i dzielenie przez 10, 100, 1000…

Klasa V

Liczby naturalne
1. Działania pamięciowe
2. Potęgowanie
3. Kolejność wykonywania działań
4. Cyfry rzymskie
5. Obliczenia przybliżone
6. Działania pisemne
7. Dzielenie i podzielność
8. Liczby pierwsze i liczby złożone

Figury geometryczne
1. Płaszczyzna, proste i półproste
2. Kąty. Rodzaje kątów
3. Rodzaje i własności trójkątów
4. Wysokość trójkąta
5. Równoległoboki
6. Wysokość równoległoboku
7. Trapezy
8. Klasyfikacja czworokątów

Ułamki zwykłe
1. Ułamek jako część i jako iloraz
2. Rozszerzanie i skracanie ułamków
3. Dodawanie i odejmowanie
4. Mnożenie ułamka przez liczbę naturalną. Ułamek liczby
5. Mnożenie ułamków
6. Odwrotności liczb
7. Dzielenie ułamków
8. Działania na ułamkach

Ułamki dziesiętne
1. Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych
2. Mnożenie ułamków dziesiętnych
3. Dzielenie ułamków dziesiętnych
4. Zamiana jednostek

Pola figur
1. Pole równoległoboku i rombu
2. Pole trójkąta
3. Pole trapezu
4. Różne jednostki pola

Matematyka i my (do finału)
1. Kalendarz i zegar
2. Miary, wagi i pieniądze
3. Średnia arytmetyczna
4. Liczby dodatnie i ujemne
5. Dodawanie liczb całkowitych
6. O ile różnią się liczby

Klasa VI

Liczby całkowite
1. Działania na liczbach całkowitych
2. Własności działań na liczbach całkowitych

Działania na liczbach
1. Dzielniki i wielokrotności
2. Ułamki zwykłe i dziesiętne
3. Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych. Ułamki okresowe
4. Ułamek liczby
5. Działania na liczbach całkowitych i ułamkach (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i potęgowanie
6. Kolejność wykonywania działań

Figury na płaszczyźnie
1. Okrąg i koło. Odległość punktu od prostej
2. Kąty
3. Trójkąty
4. Czworokąty
5. Pola czworokątów
6. Figury na kratce

Równania
1. Sprawdzanie czy liczba jest rozwiązaniem równania
2. Rozwiązywanie prostych równań
3. Rozwiązywanie trudniejszych równań
4. Zadania tekstowe

Bryły
1. Bryły i ich objętość
2. Zamiana jednostek
3. Siatki brył
4. Pole powierzchni bryły

Matematyka i my (do finału)
1. Tabele
2. Diagramy i wykresy
3. Procenty
4. Prędkość, droga, czas
5. Korzystanie ze wzorów
6. Plan, mapa i skala

Klasa VII

Proporcjonalność i procenty
1. Proporcjonalność prosta
2. Ułamek liczby
3. Obliczanie procentu danej liczby
4. Wyznaczanie liczby, gdy dany jest jej procent
5. ile procent więcej, o ile procent mniej
6. Obliczenia procentowe

Potęgi
1. Potęga o wykładniku naturalnym
2. Potęgi o tych samych podstawach
3. Własności potęgowania
4. Obliczenia w notacji wykładniczej

Pierwiastki
1. Pierwiastek kwadratowy
2. Szacowanie pierwiastków
3. Własności pierwiastkowania
4. Pierwiastek trzeciego stopnia
5. Działania na pierwiastkach
6. Działania na potęgach i pierwiastkach

Wyrażenia algebraiczne
1. Opuszczanie nawiasów
2. Porządkowanie wyrazów w sumach algebraicznych
3. Wyrażenia algebraiczne i procenty

Równania
1. Rozwiązywanie równań
2. Zadania tekstowe
3. Zadania tekstowe z procentami
4. Przekształcanie wzorów

Trójkąty prostokątne
1. Twierdzenie Pitagorasa
2. Kwadrat i jego połowa
3. Trójkąt równoboczny i jego połowa

Układ współrzędnych (do finału)
1. Geometria kartki w kratkę
2. Punkty w układzie współrzędnych
3. Długości i pola w układzie współrzędnych
4. Odcinki w układzie współrzędnych

Klasa VIII

Liczby wymierne
1. Działania na liczbach całkowitych
2. Działania na ułamkach zwykłych
3. Działania na ułamkach dziesiętnych

Praktyczna matematyka
1. Kalendarz i zegar
2. Miary, wagi i pieniądze
3. Prędkość, droga, czas
4. Korzystanie ze wzorów
5. Plan, mapa i skala

Procenty
1. Proporcjonalność prosta
2. Ułamek liczby
3. Obliczanie procentu danej liczby
4. Wyznaczanie liczby, gdy dany jest jej procent
5. ile procent więcej, o ile procent mniej
6. Obliczenia procentowe

Potęgi
1. Potęga o wykładniku naturalnym
2. Potęgi o tych samych podstawach
3. Własności potęgowania
4. Obliczenia w notacji wykładniczej

Pierwiastki
1. Pierwiastek kwadratowy
2. Szacowanie pierwiastków
3. Własności pierwiastkowania
4. Pierwiastek trzeciego stopnia
5. Działania na pierwiastkach
6. Działania na potęgach i pierwiastkach

Wyrażenia algebraiczne i równania
1. Opuszczanie nawiasów
2. Porządkowanie wyrazów w sumach algebraicznych
3. Wyrażenia algebraiczne i procenty
4. Rozwiązywanie równań
5. Zadania tekstowe
6. Zadania tekstowe z procentami
7. Przekształcanie wzorów

Figury płaskie
1. Własności trójkątów i czworokątów
2. Pola trójkątów i czworokątów
3. Twierdzenie Pitagorasa

Bryły
1. Graniastosłupy
2. Objętość graniastosłupa
3. Pole powierzchni graniastosłupa
4. Ostrosłupy
5. Objętość ostrosłupa
6. Pole powierzchni ostrosłupa
7. Graniastosłupy i ostrosłupy

Statystyka i prawdopodobieństwo
1. Diagramy i wykresy
2. Średnia arytmetyczna
3. Proste doświadczenia losowe

Fizyka
1) Budowa i właściwości materii.
2) Hydrostatyka i aerostatyka.
3) Kinematyka i dynamika.
4) Praca, moc, energia.
5) Elektryczność – tylko klasa 8.