Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ks. Józefa Tischnera w Rajczy.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.szkola.rajcza.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: [online]

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

 • filmy które zostały zamieszczone na stronie www nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze;
 • są elementy nietekstowe, które nie mają przypisanego poprawnie sformułowanego atrybutu alt;
 • zdarzają się przypadki akronimów i skrótów, które nie muszą być zrozumiałe dla wszystkich;
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji;

Wyłączenia

 • filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-03
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Brunon Bielecki.
 • E-mail: poczta@szkola.rajcza.pl
 • Telefon: +48 33 817 85 59

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rajczy
 • Adres: ul. Rynek 2
 • 34-370 Rajcza
 • E-mail: poczta@szkola.rajcza.pl
 • Telefon: +48 33 864-30-24

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście znajdujące się od strony ogródka szkolnego umożliwiają wjazd osobom niepełnosprawnym.
 2. Parking od strony dziedzińca nie posiada wyznaczonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej. Istnieje możliwość wykorzystania parkingu przez osobę niepełnosprawną w wyznaczonej kopercie.
 3. Wejście główne i od strony parkingu jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
 4. Dodatkowo funkcjonują: wejście od strony ogródka szkolnego, wejście na salę gimnastyczną od strony dziedzińca, wejście na salę gimnastyczną od strony boiska – są one dostępne dla określonych grup (uczniów i pracowników) w określonych godzinach.
 5. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Dostęp na piętra możliwy jest przez klatki schodowe i windę.
 6. Budynek posiada windę, dzięki której osoba niepełnosprawna może korzystać z korytarzy, sal lekcyjnych i toalet na piętrach budynku od strony ogródka szkolnego.
 7. W budynku od strony ogródka szkolnego funkcjonuje toaleta dla osób niepełnosprawnych na I piętrze.
 8. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 9. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia WWW

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • skala szarości,
 • podkreślane linki,
 • odwrócony kontrast,
 • czytelna czcionka.

Inne informacje i oświadczenia

Deklarujemy chęć osiągnięcia wyższego poziomu dostosowania.

 

Skip to content