Szanowni Rodzice.

Informujemy, że wszystkie wnioski o przyjęcie dzieci do klasy pierwszej zostały rozpatrzone pozytywnie.

W porozumieniu z organem prowadzącym w przyszłym roku szkolnym będą funkcjonować dwa oddziały klas pierwszych. Wytyczne przydziału uczniów do poszczególnych klas zostaną opublikowane po akceptacji arkusza organizacji pracy szkoły najwcześniej w czerwcu. Spotkanie z rodzicami w sprawie uczniów klas pierwszych będzie podlegać osobnym ustaleniom.

Pełna lista kandydatów dostępna jest w linku:

UWAGA! Zgodnie z najnowszą nowelizacją rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia  funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

„6. W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.”


Pełne brzmienie fragmentu rozporządzenia, obowiązującego od 21 lutego 2021 r., dotyczącego sposobu przeprowadzania rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 jest następujące:

„§  11baa. [Szczególne zasady postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych szkół i placówek artystycznych]

  1. Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, jest przeprowadzane w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w terminie do końca stycznia 2021 r.
  2. W przypadku postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych właściwi kuratorzy oświaty określą terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów w terminie do końca stycznia 2021 r.
  3. W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas I szkół artystycznych, a w przypadku szkoły policealnej muzycznej i szkoły policealnej plastycznej oraz placówki artystycznej – na semestr pierwszy, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa zaświadczenie, o którym mowa w art. 142 ust. 2 lub 3ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w terminie określonym przez dyrektora tej szkoły artystycznej lub placówki artystycznej.
  4. W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych szkół, o których mowa w ust. 1 i 2, termin, o którym mowa odpowiednio w:

1) art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – wynosi 5 dni;

2) art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – wynosi 3 dni.

  1. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2022 r.
  2. W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.
  3. W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie, o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2-6art. 135 ust. 1 pkt 3-7art. 136 ust. 1 pkt 2-2d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, do dyrektora szkoły, do której kandydat został przyjęty, w terminie określonym zgodnie z ust. 1 lub 2.
  4. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, o których mowa odpowiednio w ust. 3 lub 7, w terminie określonym zgodnie z ust. 1-3, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym odpowiednio dyrektora szkoły, dyrektora szkoły artystycznej lub dyrektora placówki artystycznej, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie określonym zgodnie z ust. 1-3.
  5. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie, o których mowa w ust. 7, składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.
  6. Niezłożenie w terminie, o którym mowa w ust. 9, odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, o których mowa w ust. 7, jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.”

 

Pin It on Pinterest