31 lipca 2020 r. od godziny 10:00 dyrektor szkoły wydaje zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniom, którzy ukończyli szkołę podstawową, a w szkołach artystycznych uzyskali promocję do następnej klasy. Ewidencja wydanych zaświadczeń pozostaje w szkole.

Podstawa prawna § 5. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U.2019, poz. 1700):

Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty przekazywanych szkole przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ewidencja zawiera: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL ucznia albo absolwenta, numer wydanego dokumentu, datę odbioru dokumentu oraz podpis ucznia/słuchacza.

Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty przekazane do szkoły dla uczniów, którzy nie ukończyli szkoły podstawowej, a w szkołach artystycznych nie uzyskali promocji do następnej klasy, należy odesłać do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie do 1 października 2020 r.

Źródło: https://sioeo.ksdo.gov.pl/

 

 

Skip to content