Obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich wynika z art. 22b ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Zgodnie z tym przepisem, standardy musi wprowadzić każdy organ zarządzający jednostką systemu oświaty, inną placówką: oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają, jednostką, w której przebywają lub mogą przebywać małoletni, podmiotem świadczącym usługi hotelarskie oraz turystyczne, a także prowadzące inne miejsca zakwaterowania zbiorowego.

Czym są standardy ochrony małoletnich?

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem, to cztery zasady, których przyjęcie i wdrożenie sprawiają, że dana jednostka organizacyjna jest bezpieczna dla dzieci. Wdrożenie standardów oznacza, że każda zatrudniona osoba potrafi zidentyfikować sytuacje, w których bezpieczeństwo dziecka jest zagrożone. Każdy pracownik wie także, jakie działania podjąć, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo.

Standard 1. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem: podmiot ustanowił i wdrożył politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem, polityka jest dostępna

Standard 2. Personel posiada wiedzę na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem: podmiot monitoruje, uczy i angażuje pracowników i współpracowników (w tym wolontariuszy) w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci,

Standard 3. Procedury podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego: pomiot wypracował procedury i wyznaczył osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”.

Standard 4. Monitoring i okresowa weryfikacja: podmiot określił zasady i dokonuje okresowej weryfikacji zgodności przyjętych działań z przyjętymi standardami.

ZARZĄDZENIE NR 3/2024

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

 1. KS. JÓZEFA TISCHNERA W RAJCZY

 

Z DNIA 17 STYCZNIA 2024 ROKU

 

w sprawie wprowadzenia Standardów Ochrony Dzieci i Polityki Ochrony Dzieci w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Józefa Tischnera w Rajczy.

 

Na podstawie art. 90 g ust. 1-11 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami), Ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606) zarządzam,
co następuje:

 • 1
 1. Ustalam i wprowadzam do stosowania Standardy Ochrony Dzieci w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Józefa Tischnera w Rajczy w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Ustalam i wprowadzam do stosowania Politykę Ochrony Dzieci w Szkole Podstawowej 1 im. Ks. Józefa Tischnera w Rajczy w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 3. Integralnymi częściami Standardów Ochrony Dzieci w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Józefa Tischnera w Rajczy są zasady i narzędzia opisane w załącznikach do Polityki Ochrony Dzieci tj.:
  • Zasady bezpiecznych relacji pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Józefa Tischnera w Rajczy – załącznik nr 1;
  • Zasady bezpiecznej rekrutacji pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Józefa Tischnera w Rajczy – załącznik nr 2;
  • Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych w Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Józefa Tischnera w Rajczy – załącznik nr 3;
  • Kartę interwencji w przypadku powzięcia informacji o naruszeniu bezpieczeństwa ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Józefa Tischnera w Rajczy – załącznik nr 4;
  • Zasady ochrony wizerunku i danych osobowych ucznia w Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Józefa Tischnera w Rajczy – załącznik nr 5;
  • Monitorowanie osiągania Standardów Ochrony Dzieci w Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Józefa Tischnera w Rajczy – wzór ankiety do Polityki Ochrony Dzieci, o którym mowa w ust. 2. niniejszego zarządzenia – załącznik nr 6;
  • Schemat interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez osoby trzecie – załącznik nr 7;
  • Schemat interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez rodzica lub opiekuna – załącznik nr 8;
  • Schemat interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez osobę nieletnią, czyli taką, która nie ukończyła 17. roku życia – załącznik nr 9;
  • Tabela „Identyfikacja priorytetowych potrzeb informacyjnych i szkoleniowych” –załącznik 10.
  • 2
 4. Powołuję zespół odpowiedzialny za Politykę Ochrony Dzieci w Szkole:
 • pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog;
 • wychowawcy klas;
 • bezpieczeństwo w sieci – szkolny Administrator Sieci Informatycznej.
 • 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły i podmiotom wyszczególnionym
w § 2 niniejszego zarządzenia.

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 1 w Rajczy

Przydatne źródła informacji do wykorzystania podczas tworzenia standardów ochrony małoletnich w szkole i przedszkolu

Zespół odpowiedzialny za opracowanie standardów ochrony małoletnich może wspierać się informacjami zamieszczonymi w poniższych materiałach:

Skip to content