Procedura kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia ucznia

28 sie, 2020
  1. W czasie trwającej epidemii koronawirusa przez cały czas pobytu uczniów w szkole nauczyciele mają obowiązek obserwować uczniów i monitorować ich stan zdrowia.
  2. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych lub uzyskania od ucznia informacji o złym samopoczuciu nauczyciel ma obowiązek natychmiast powiadomić dyrektora szkoły.
  3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, za zgodą rodziców, można dokonać pomiaru temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność.
  4. Dyrektor niezwłocznie powiadamia rodziców o złym stanie zdrowia ucznia, korzystając z uzgodnionej z nimi ścieżki szybkiej komunikacji – przesyła wiadomość na podany adres a-mail lub zadzwoni pod wskazany numer telefonu.
  5. Rodzice, dla których drogą szybkiej komunikacji jest wiadomość a-mail zobowiązani są do systematycznego przeglądania poczty.
  6. Rodzice powiadomieni o stanie zdrowia dziecka i występujących objawach zobowiązani są do przybycia do szkoły i przejęcia opieki nad dzieckiem tak szybko jak to możliwe.
  7. W przypadku objawów nieświadczących o zakażeniu koronawirusem rodzice powinni zabrać dziecko do domu i umówić wizytę u lekarza.
  8. Gdyby pojawiały się objawy właściwe dla zakażenia koronawirusem powinni bezzwłocznie skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologicznej powiadamiając o występujących u dziecka objawach. Pracownik stacji na podstawie wywiadu zarekomenduje dalszy sposób postępowania.
  9. W przypadku pojawienia się zagrożenie związanego z pogorszaniem się stanu zdrowia ucznia dyrektor sprowadza fachową pomoc medyczną, dzwoniąc pod numer alarmowy 112,  jeszcze przed przyjazdem rodziców.
  10. Jeśli to możliwe natychmiast powiadamia telefonicznie rodziców o pogorszeniu się stanu zdrowia dziecka i podjętych działaniach.

Ostatnio dodane

PILNE! COVID19!

W związku z otrzymaną informacją 24 października 2021 o godz. 19:24 o przypadku COVID19 w klasie 7B i podejrzeniu choroby w klasie 8C organizacja zajęć w zespołach ulega tymczasowej zmianie.

Info

ADRES

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Ks. Józefa Tischnera w Rajczy

34-370 Rajcza, ul. Rynek 2.

KONTAKT