Jest nam niezmiernie miło poinformować, że z inicjatywy Dyrektora szkoły przy wsparciu organu prowadzącego będziemy działać w celu nawiązania szerokiej współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Cieszynie.

 

List do Rodziców


Drodzy Rodzice.

Działania szkoły w zakresie nawiązania współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Cieszynie to ogromna i wyjątkowa możliwość w zakresie rozwoju edukacji w naszym regionie.

Celem głównym jest poszerzenie możliwości edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rajczy, rozwój kompetencji kluczowych i zdobywania wiedzy przy wykorzystaniu doświadczeń nauczycieli uniwersyteckich. Możliwość bycia placówką edukacyjną, w której będą prowadzić praktyki i zdobywać doświadczenie studenci nie tylko ze Śląska Cieszyńskiego będzie wielkim prestiżem zarówno dla nas nauczycieli, jak i dla całej społeczności szkolnej.

Mając na uwadze przyszłe korzyści wynikające z zakresu współpracy szkoły z UŚ w Cieszynie, wyjątkową w regionie możliwość korzystania z wiedzy i bazy edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego proszę o wyrażenie opinii i zgodę na dalsze działania szkoły w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku

Brunon Bielecki
Dyrektor Szkoły


W dniach 8-9.10.2020 w Rajczy będzie realizowany obóz naukowy dla studentów kierunku Pedagogika – specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wprowadzenie do życia w rodzinie. Opiekunowie studentów – pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie) zwrócili się z prośbą do Dyrektora Szkoły o możliwość przeprowadzenia badań wśród uczniów klas VI-VIII. W ramach zajęć studenci mają zaplanowane działania związane z wykorzystywaniem wystandaryzowanych narzędzi opracowanych przez Mieczysława Plopa i Piotra Połomskiego do badania relacji rodzinnych. Uzyskane wyniki będą wykorzystane tylko do celów badawczych i dydaktycznych, związanych z nabywanymi przez studentów w trakcie analiz umiejętnościami opisu, wyjaśniania i interpretowania uzyskanych danych. Wszystkie informacje uzyskane w trakcie badań będą przetwarzane przy zachowaniu zasady całkowitej anonimowości osób badanych. Badania polegają na wypełnieniu przez uczniów 6 krótkich kwestionariuszy ankiety (wszystkie pytania zamknięte). Zaproponowano, by nie zaburzać realizacji zajęć, wejście na pierwszych 10-15 minut kolejnych lekcji. Tak by uczniowie nie byli też zmęczeni koniecznością wypełniania wielu arkuszy w tym samym czasie. Do klas będą wchodziły maksymalnie 2 osoby prowadzące badania – tak by zachować również zasady wynikające z przestrzegania rygorów związanych z Covid19.

Opiekunowie studentów (prof. Ewa Ogrodzka-Mazur, prof.nadz. Barbara Grabowska, prof.nadz. Anna Szafrańska, dr Łukasz Kwadrans) zaproponowali, w ramach podziękowania dla Nauczycieli pomagających i umożliwiających realizację badań przygotowanie certyfikatów (forma i treść do uzgodnienia). Przygotowany zostanie również pakiet książek do biblioteki (które mogą być pomocne nauczycielom lub studentom kierunków społecznych i humanistycznych korzystających ze szkolnej biblioteki). Dr Łukasz Kwadrans zaproponował przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli w ramach Rady Pedagogicznej (poniżej informacje o tematyce oraz o Panu doktorze Łukaszu Kwadransie).

Spotkanie w trakcie obozu naukowego realizowanego w Rajczy ma stanowić podstawę do podejmowania dalszej współpracy Szkoły nr 1 z Uniwersytetem Śląskim. Jedną z możliwych form jest uczestniczenie programie: Uniwersytet dla szkół (w załączeniu dokumenty). Uniwersytet Śląski w ramach tej akcji daje możliwość uczestniczenia zrzeszonym szkołom w wielu ciekawych działaniach, które mogą być realizowane w formie wyjazdowej lub związane są z przyjazdem pracowników Uniwersytetu Śląskiego do szkoły, która jest beneficjentem projektu.

Kolejną ciekawą proponowaną formą jest Uniwersytet Otwarty: https://www.uniwersytetotwarty.us.edu.pl/co-robimy/

Formularz zgody Rodziców/Opiekunów na udział uczniów SP1 w Rajczy (klasy 6-8SP)

 

Tematyka szkolenia w ramach Rady Pedagogicznej:

1)      Podstawy prawne systemu resocjalizacji oraz zapobieganie demoralizacji dzieci i młodzieży. Środki wychowawcze stosowane w świetle ustawy o postępowaniu  sprawach nieletnich – stan aktualny i planowane zmiany. Konsekwencje zmian ustawy i przepisów wykonawczych, nowe zadania i możliwości pracy z nieletnim. Problemy ze stosowaniem środków wychowawczych wobec nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną. Nowe rodzaje czynów karalnych popełnianych przez nieletnich. (30 minut)

2)      Cyberprzemoc (agresja elektroniczna), stalking. Współczesne formy stosowania przemocy międzyrówieśniczej przez młodzież: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi elektronicznych m. in. SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne, portale społecznościowe i inne. Typologia cyberprzemocy, jej formy, podstawowe informacje z badań nad zjawiskiem, możliwości profilaktyki, diagnozowania, zapobiegania, pracy z uczniem, odpowiedzialność prawna. (30 minut)

***

Omawiane zagadnienia będą zawierały odniesienie do aktualnych przepisów prawa w tym zakresie, a także praktyki i wskazań z obszaru pedagogiki, elementy diagnozy i oddziaływań wychowawczych. Dodatkowo dokonane zostanie omówienie indywidualnych przypadków. Pozostanie możliwość zadawania pytań i rozwiązywania konkretnych problemów w pracy z uczniem niedostosowanym społecznie z wykorzystaniem zasobów zewnętrznych. (60 minut).

 

Prowadzący:

dr Łukasz Kwadrans – kurator specjalista (w kuratorskiej służbie sądowej od 2005r. do 2016 r.). Delegat do Krajowej Rady Kuratorów II, III i IV kadencji. Obecnie ekspert Krajowej Rady Kuratorów. W latach 2007-2013 kierownik ośrodka kuratorskiego. Adiunkt na WydzialeSztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Członek zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE. Współautor Zarysu metodyki pracy kuratora sądowego, LexisNexis, Warszawa 2010 i 2014, współredaktor Polska kuratela sądowa na przełomie wieków. Nadzieje, oczekiwania, dylematy, Impuls, Kraków 2016, autor tekstów na temat probacji i mediacji.

 


Skip to content