8 września o godz. 17:00 odbędzie się zebranie Rodziców z wychowawcami klas ws. organizacji roku szkolnego 2021/2022.

 


Art. 83. – [Rada rodziców] – Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1082 t.j.

 | Akt obowiązujący

Wersja od: 1 lipca 2021 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  83.  [Rada rodziców]
1.

W szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów.

1a.

W zebraniach rady rodziców może uczestniczyć pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia uczniów.

2.

W skład rad rodziców wchodzą:

1)

w szkołach – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;

2)

w placówkach – co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki;

3)

w szkołach artystycznych – przedstawiciele w liczbie określonej w statucie szkoły, wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej szkoły.

3.

W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4.

Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1)

wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2)

szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, do rady rodziców odpowiednio szkoły lub placówki.

5.

Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

6.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkół i placówek artystycznych – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określą, w drodze rozporządzenia, rodzaje szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców, uwzględniając organizację szkoły lub placówki lub brak możliwości bezpośredniego uczestniczenia w ich działalności reprezentacji rodziców.

Skip to content