Narodowe czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej

Narodowe czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej

Dziś dołączyliśmy do akcji narodowego czytania powieści Elizy Orzeszkowej pt. „Nad Niemnem”. Serdecznie dziękujemy naszym gościom za udział oraz jesteśmy ogromnie dumni z naszych uczniów i nauczycieli, którzy zorganizowali to wspaniałe wydarzenie. Gratulacje!

Zebranie Rady Rodziców 2021/2022

26 sie 2021 | Rada Rodziców | 0 komentarzy

8 września o godz. 17:00 odbędzie się zebranie Rodziców z wychowawcami klas ws. organizacji roku szkolnego 2021/2022.

 


Art. 83. – [Rada rodziców] – Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1082 t.j.

 | Akt obowiązujący

Wersja od: 1 lipca 2021 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  83.  [Rada rodziców]
1.

W szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów.

1a.

W zebraniach rady rodziców może uczestniczyć pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia uczniów.

2.

W skład rad rodziców wchodzą:

1)

w szkołach – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;

2)

w placówkach – co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki;

3)

w szkołach artystycznych – przedstawiciele w liczbie określonej w statucie szkoły, wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej szkoły.

3.

W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4.

Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1)

wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2)

szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, do rady rodziców odpowiednio szkoły lub placówki.

5.

Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

6.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkół i placówek artystycznych – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określą, w drodze rozporządzenia, rodzaje szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców, uwzględniając organizację szkoły lub placówki lub brak możliwości bezpośredniego uczestniczenia w ich działalności reprezentacji rodziców.

Pin It on Pinterest