ZAPYTANIE O CENĘ PALIWA TYP EKOGROSZEK

(poniżej 30.000 euro)

1. Zamawiający.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Rajczy
34 – 370 Rajcza Rynek 2
2. Przedmiot zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest paliwo Ekogroszek do opalenia kotłów grzewczych w budynku
szkoły o wartości opałowej minimum 24 MJ-kg granulacja 25-50 mm – ilość 100 ton
b) Bezpłatna dostawa zamówionego paliwa.
c) Certyfikat do oferowanego Ekogroszku.
d) W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy szczegółowe informacje
o sposobie i ilości jednorazowo dostarczanego Ekogroszku.
e) Zamawiający wyklucza możliwości składania częściowych ofert.
f) Zamawiający wyklucza możliwość powierzenia realizacji części lub całości zamówienia
podwykonawcy.
3. Termin wykonania zamówienia
Do 31 lipca 2024 r. (Do każdej partii dostawy wymagana jest WZ).
4. Oferta powinna zawierać:
a) Pieczęć firmową.
b) Datę sporządzenia.
c) Cenę w określonej przez wykonawcę jednostce.
d) Jakość opału potwierdzoną certyfikatem.
e) Sposób i organizację bezpłatnej dostawy.
f) Pełną nazwę, adres, telefon kontaktowy, NIP i REGON oferenta.
g) Czytelny podpis.
5. Miejsce składania ofert:
a) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej
poczta@szkola.rajcza.pl lub dostarczona osobiście do sekretariatu szkoły pod adresem: Szkoła
Podstawowa nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Rajczy, 34 – 370 Rajcza, Rynek 2
b) Oferty należy składać od 11.06.2024r. do 17.06.2024r. do godziny 12:00.
c) Do ofert należy dołączyć kserokopię wypisu z właściwego rejestru przedsiębiorców lub
zaświadczenie z CEIDG, wystawione z datą nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia
oferty.
d) Oferty złożone po terminie wskazanym w punkcie 5 b) nie będą rozpatrywane.
e) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
f) Podczas rozpatrywania ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

6. Ocena ofert:
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 17.06.2024r. do godziny 14:00 Zamawiający dokona oceny
ważnych ofert. Podstawowe kryterium:
a) Cena
Dodatkowo ocenie poddane zostanie:
a) Jakość paliwa.
b) Jakość i koszt dostawy.
c) Zgodność z obowiązującym prawem unijnym lub ustawodawstwem krajowym oraz przepisami
w dziedzinach prawa socjalnego, prawa pracy lub prawa ochrony środowiska.

7. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferenta i ustali termin podpisania
i realizacji umowy.

Plik 1: img20240611_10411103

 

ZAPYTANIE O CENĘ PALIWA TYP ORZECH

(poniżej 30.000 euro)

1. Zamawiający.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Rajczy
34 – 370 Rajcza Rynek 2
2. Przedmiot zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest węgiel Orzech średni do opalenia pieca kuchennego szkoły o wartości
opałowej minimum 25 MJ-kg. – ilość 8 ton
b) Bezpłatna dostawa zamówionego paliwa.
c) Certyfikat do oferowanego węgla – Orzech średni.
d) W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy szczegółowe informacje
o sposobie dostarczanego węgla.
e) Zamawiający wyklucza możliwości składania częściowych ofert.
f) Zamawiający wyklucza możliwość powierzenia realizacji części lub całości zamówienia
podwykonawcy.
3. Termin wykonania zamówienia
Do 31 lipca 2024r. (Do każdej partii dostawy wymagana jest WZ).
4. Oferta powinna zawierać:
a) Pieczęć firmową.
b) Datę sporządzenia.
c) Cenę w określonej przez wykonawcę jednostce.
d) Jakość opału.
e) Sposób i organizację bezpłatnej dostawy.
f) Pełną nazwę, adres, telefon kontaktowy, NIP i REGON oferenta.
g) Czytelny podpis.
5. Miejsce składania ofert:
a) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej
poczta@szkola.rajcza.pl lub dostarczona osobiście do sekretariatu szkoły pod adresem: Szkoła
Podstawowa nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Rajczy, 34 – 370 Rajcza, Rynek 2
b) Oferty należy składać od 11.06.2024r. do 17.06.2024r. do godziny 12:00.
c) Do ofert należy dołączyć kserokopię wypisu z właściwego rejestru przedsiębiorców lub
zaświadczenie z CEIDG, wystawione z datą nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia
oferty.
d) Oferty złożone po terminie wskazanym w punkcie 5 b) nie będą rozpatrywane.
e) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
f) Podczas rozpatrywania ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.

6. Ocena ofert:
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 17.06.2024r. do godziny 14:00 Zamawiający dokona oceny ważnych
ofert. Podstawowe kryterium:
a) Cena
Dodatkowo ocenie poddane zostanie:
a) Jakość paliwa.
b) Jakość i koszt dostawy.
c) Zgodność z obowiązującym prawem unijnym lub ustawodawstwem krajowym oraz przepisami
w dziedzinach prawa socjalnego, prawa pracy lub prawa ochrony środowiska.

7. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty: O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający
powiadomi oferenta i ustali termin podpisania i realizacji umowy.

Plik 2 – img20240611_10395486

Skip to content