Zakaz palenia na terenie szkoły

Aktualizacja: 10 maja 2023r.


Przypominamy wszystkim o całkowitym zakazie palenia i stosowania używek na terenie szkoły. Zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych, palenie papierosów elektronicznych oraz stosowanie innych środków uzależniających.

Za palenie papierosów na terenie szkoły grozi grzywna w wysokości do 500 zł!

Procedura postępowania w przypadku ucznia, który sięga po papierosy i inne używki na terenie szkoły:

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który zauważy, że uczeń pali papierosy lub ma uzasadnione podejrzenie, że uczeń użył wyrobów tytoniowych / środków niedozwolonych, informuje o tym fakcie wychowawcę klasy. Jeśli to możliwe, natychmiast upomina ucznia, a także odbiera mu papierosy/używki i zabezpiecza je, aby zwrócić rodzicom.

2. Jeśli uczeń został po raz pierwszy przyłapany na używaniu papierosów, wychowawca:

 • udziela uczniowi kary wychowawcy i wpisuje do dziennika klasowego,
 • informuje ucznia o kolejnych krokach, jakie zamierza podjąć w jego sprawie oraz o dalszych konsekwencjach, jakie mu grożą w razie powtórnego palenia papierosów / używania środków niedozwolonych na terenie szkoły,
 • przeprowadza z uczniem indywidualną rozmowę profilaktyczną na temat mechanizmu uzależnienia od nikotyny, środków odurzających i konsekwencji palenia papierosów / stosowania używek, starając się jednocześnie ocenić przyczyny i rozmiary problemu ucznia,
 • informuje o sytuacji pedagoga szkolnego,
 • informuje rodziców/opiekunów ucznia o incydencie i wzywa ich do szkoły na rozmowę,
 • podczas rozmowy wspólnie z rodzicami/opiekunami ucznia rozważa możliwe przyczyny sięgania ucznia po papierosy / środki odurzające, zobowiązuje ich do nadzoru nad dzieckiem oraz informuje o konsekwencjach, jakie mu grożą w razie powtórnego palenia papierosów,
 • wyciąga wobec ucznia konsekwencje przewidziane w statucie szkoły; może zobowiązać go do przygotowania prezentacji o szkodliwości palenia papierosów dla całej klasy,
 • pedagog przeprowadza w klasie profilaktyczną lekcję wychowawczą poświęconą problemowi palenia tytoniu / używania środków niedozwolonych.

2. Jeśli wydarza się kolejny incydent związany z paleniem papierosów / stosowania używek przez danego ucznia lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń ten używa wyrobów tytoniowych / stosuje środki odurzające, wychowawca:

 • postępuje jak wskazano wyżej
 • informuje o zdarzeniu pedagoga szkolnego, który wpisuje ucznia na listę uczniów palących papierosy i niezwłocznie przeprowadza z uczniem rozmowę profilaktyczną na temat szkodliwości palenia tytoniu / stosowania używek oraz prawnych konsekwencji palenia przez niego tytoniu / stosowania używek;
 • informuje o zdarzeniu dyrektora szkoły,
 • informuje rodziców/opiekunów ucznia o incydencie i wzywa ich wraz z dzieckiem do szkoły na rozmowę,
 • podczas rozmowy rozważane są przyczyny sięgania ucznia po papierosy / używki oraz możliwości zaprzestania przez niego tej praktyki; uczeń zostaje zobowiązany do zaprzestania sięgania po papierosy / używki, a rodzice do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Ponadto wychowawca informuje ucznia oraz jego rodziców/opiekunów o konsekwencjach, jakie mu grożą w razie dalszego palenia papierosów / stosowania używek,
 • wyciąga wobec ucznia konsekwencje przewidziane w statucie szkoły; uczeń otrzymuje upomnienie lub naganę dyrektora szkoły.

3. W przypadku braku skutecznej reakcji ucznia pełnoletniego, a w przypadku ucznia niepełnoletniego rodziców/opiekunów na informacje o paleniu tytoniu / stosowania używek przez ucznia, dyrektor szkoły informuje sąd rodzinny o zagrożeniu demoralizacją małoletniego. Dyrektor szkoły może dodatkowo poinformować o zdarzeniu policję.

4. Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły są zobowiązani do nadzorowania przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły  oraz podejmowania wszelkich działań w celu przeciwdziałania paleniu tytoniu, używaniu e-papierosów, stosowania środków odurzających, a także reagowania na sytuacje niepożądane.

Skip to content