Zgodnie z § 10g rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) informuję, że w okresie od 15 września 2021 do 17 grudnia 2021 zostaną zorganizowane w szkole zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z zajęć edukacyjnych ustalonych w uzgodnieniu z radą pedagogiczną. Poniższa tabela przedstawia przedmioty, które będą realizowane w ramach zajęć wspomagających oraz planowane terminy tych zajęć:

Lp. Przedmioty Klasy Terminy zajęć Ilość godz.
1. Język polski 4-6 wrzesień-grudzień 2021 11
2. Język polski 7 wrzesień-grudzień 2021 11
3. Język polski 8 wrzesień-grudzień 2021 11
4. Język angielski 4-6 wrzesień-grudzień 2021 11
5. Język angielski 7 wrzesień-grudzień 2021 11
6. Język angielski 8 wrzesień-grudzień 2021 11
7. Geografia 5-8 wrzesień-grudzień 2021 11
8. Chemia 7-8 wrzesień-grudzień 2021 11
9. Przyroda 4 wrzesień-grudzień 2021 11
10. Historia 4-8 wrzesień-grudzień 2021 11

Udział ucznia w zajęciach wymaga złożenia przez rodziców pisemnej deklaracji o uczestnictwie, którą przesyłam w załączeniu. Deklaracja jest także dostępna na stronie internetowej www.szkola.rajcza.pl i w sekretariacie szkoły. Wypełnioną deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły, wysłać na adres email: poczta@szkola.rajcza.pl lub przez Dziennik Librus do wychowawcy klasy w nieprzekraczalnym terminie do 14 września 2021.

Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie potraktowane jako brak zgody na uczestnictwo ucznia w zajęciach wspomagających w roku szkolnym 2021/2022.

Dyrektor Szkoły
(-) mgr Brunon Bielecki

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Zajęcia wyrównawcze – MEIN – deklaracja