Wykaz dokumentów szkolnych

UWAGA! Informacje w trakcie aktualizacji. Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-18


Statut szkoły

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Regulaminy

Regulaminy – ustawa Prawo Oświatowe

 • Regulamin Rady Pedagogicznej
 • Regulamin Rady Rodziców
 • Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulaminy – ustawa Karta Nauczyciela

 • Regulamin Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Regulamin Przyznawania Dodatków dla Nauczycieli

Regulaminy pracownicze – pozostałe przepisy oświatowe

 • Regulaminu pracy
 • Regulaminu wynagradzania
 • Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli

Regulaminy Szkolne

 • Regulamin przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych
 • Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla uczniów
 • Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Regulamin dokonywania oceny pracy nauczycieli
 • Regulamin przyjmowanie uczniów do szkoły i klasy
 • Regulamin korzystania z obiektów sportowych
 • Regulamin organizacji nauczania zdalnego
 • Regulamin edukacji zdalnej

Programy

Procedury

Informacje dla Rodziców


Od nauczycieli dla Rodziców

na początku każdego roku szkolnego >>>

Informacje od nauczycieli przedmiotów o:

 1. Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania
 2. Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów
 3. Warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych

Klasy 1-3 wykaz dokumentów:

 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Religia / Etyka
 • Język angielski
 • Informatyka
 • Wychowanie fizyczne

Klasy 4-8 wykaz dokumentów:

 • Religia / Etyka
 • Język polski
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Muzyka
 • Plastyka
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Przyroda
 • Geografia
 • Biologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Technika
 • Wychowanie fizyczne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Informacje od wychowawcy klasy o:

 1. Warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania
 2. Warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

Wykaz dokumentów:

 • Ocenianie z zachowania

COVID19

 • Zasady organizacji pracy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rajczy na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS z dnia 02/08/2021 obowiązujące od 1 września 2021. Link do dokumentu – aktualizacja 2021-08-23.

Pin It on Pinterest