Wychowawcy klas tworzą listy dokumentów zwanych „Teczką Wychowawcy”

Wśród gromadzonych przez wychowawców dokumentów mogą się znaleźć:

 1. Lista uczniów klasy – dane osobowe, telefony kontaktowe.
 2. Diagnoza wstępna uczniów wypracowana na podstawie analizy świadectw, wyników egzaminów zewnętrznych, ankiet o stanie zdrowia wypełnionych przez rodziców.
 3. Plan lekcji klasy.
 4. Klasowy zestaw programów nauczania i podręczników.
 5. Kalendarz roku szkolnego.
 6. Plan pracy wychowawczej.
 7. Tematyka lekcji wychowawczych.
 8. Kalendarz imprez i uroczystości klasowych.
 9. Plan wycieczek i wyjść klasowych.
 10. Harmonogram spotkań  klasowego zespołu nauczycieli.
 11. Zestaw obowiązujących procedur szkolnych.
 12. Karty obserwacji/postępów uczniów.
 13. Lista uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 14. Zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznych dotyczące uczniów w danej klasie z potwierdzeniem, że uczący nauczyciele zapoznali się z zaleceniami.
 15. Postanowienia sądów.
 16. Spis zajęć pozalekcyjnych i listy uczniów w nich uczestniczących.
 17. Deklaracje rodziców o uczęszczaniu na lekcje religii/etyki.
 18. Deklaracje rodziców o nieuczęszczaniu na wdż.
 19. Zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystywanie wizerunku lub podpisanych prac dziecka.
 20. Podpisy stwierdzające zapoznanie się z wymaganiami edukacyjnymi.
 21. Podpisy potwierdzające zapoznanie z ocenami przewidywanymi.
 22. Zezwolenia na indywidualny program/tok nauki.
 23. Zwolnienia z obowiązkowych zajęć.
 24. Usprawiedliwienia nieobecności.
 25. Wzory podpisów rodziców.
 26. Oświadczenia rodziców o zapoznaniu się z aktami prawnymi, procedurami szkolnymi.
 27. Oświadczenia rodziców o odpowiedzialności finansowej.
 28. Korespondencja z rodzicami.
 29. Protokoły zespołów wychowawczych.
 30. Semestralne i roczne zestawienia i obliczenia statystyczne wymagane przez dyrektora szkoły
 31. Notatki służbowe nt. niepokojących wydarzeń w klasie, w szkole, na wycieczce, itp.
 32. Istotne informacje od nauczycieli uczących w klasie.