Stołówka szkolna

Art. 106. – [Stołówki szkolne] – Prawo oświatowe.
Dziennik Ustaw
Dz.U.2021.1082 t.j. | Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2021 r. do: 31 sierpnia 2022 r.

Art. 106. [Stołówki szkolne]
1.
W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.
2.
Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
3.
Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
4.
Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
5.
Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3:
1)
w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
2)
w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
6.
Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 5, dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę.

 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-oswiatowe-18558680/art-106