WITAJ SZKOŁO!

Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w ograniczonej formie 1 września 2020. Prosimy o zapoznanie się ze wstępnym harmonogramem i organizacją zajęć w tym dniu. Co do zasady, od pierwszego września uczniowie SP1 w Rajczy rozpoczną edukację w szkole stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. Harmonogram spotkań z wychowawcami:

 • godz. 9:00 – klasy 1-4
 • godz. 10:30 – klasy 5-8

Uczniowie klasy pierwszej rozpoczną nowy rok szkolny o godz. 9:00 na sali gimnastycznej w budynku szkoły.

 • Wejście na salę dla uczniów i Rodziców/Opiekunów znajduje się od strony boiska szkolnego – dojście od ul. Rynek 2 bramą wjazdową.
 • Dopuszcza się obecność jednego rodzica/opiekuna na sali gimnastycznej.
 • Każdy rodzic i dziecko przed wejściem do budynku dezynfekuje ręce oraz zakłada posiadaną maseczkę na usta i nos.
 • Po zakończeniu spotkania na sali gimnastycznej uczniowie pod opieką wychowawcy przejdą do przydzielonej sali lekcyjnej.
 • Rodzice opuszczają budynek i oczekują na zakończenie zajęć poza terenem szkoły.
 • Uczniowie klasy pierwszej opuszczą budynek szkoły od strony ogródka ok godz. 11:00.
 • Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są  do zachowanie dystansu społecznego na terenie szkoły w oczekiwaniu na dzieci w wyznaczonym miejscu wspólnym przed wyjściem budynku od strony do ogródka szkolnego.

Uczniowie klas 2-8 rozpoczynają rok szkolny w przydzielonych salach lekcyjnych.

 • Uczniowie oczekują na wychowawcę przed wejściem do szkoły od strony parkingu z zachowaniem dystansu społecznego.
 • Po zbiórce z wychowawcą wchodzą do budynku szkoły w założonej maseczce/ochronie ust i nosa, oraz dezynfekują ręce.
 • Po zakończeniu zajęć opuszczają budynek tym samym wejściem.

Uczniowie dowożeni szkolnym BUSem oczekują na zajęcia pod opieką wychowawcy klasy.

Na terenie szkoły obowiązuje zakaz wjazdu i parkowania pojazdów osób nie będących pracownikami szkoły!


Szkolne Procedury Bezpieczeństwa – rozpoczęcie roku szkolnego:

 1. Uczniowie zbierają się i oczekują w oznaczonych miejscach przed budynkiem szkoły na dziedzińcu. Apelujemy do opiekunów o zachowanie dystansu społecznego 1,5m.
 2. Przed wejściem do budynku wszystkie osoby (uczniowie, pracownicy szkoły, opiekunowie i inni) zakrywają usta i nos maseczką, chustą, przyłbicą lub np. półprzyłbicą.
 3. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach (innym zabezpieczeniu j.w.) po zbiórce klasy pod opieką wychowawcy lub innego nauczyciela i kierują się bezpośrednio do przydzielonych sal lekcyjnych.
 4. Po wejściu do budynku osoby dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia pracowników szkoły.
 5. Opiekunowie wszystkich uczniów pozostają na zewnątrz budynku. Uwaga! Poruszanie się i przebywanie w strefie wspólnej opiekunów uczniów klas pierwszych (korytarz szkolny przed sekretariatem szkoły oraz szatnia obok biblioteki) zostaje ograniczone do niezbędnego minimum wyłącznie za zgodą Dyrektora szkoły.
 6. Wejście do szkoły osób nie będących pracownikami bez zgody Dyrektora szkoły jest niedozwolone.
 7. Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie kierują się pod opieką wychowawcy do wyjścia na dziedziniec szkolny.
 8. Wejście główne do szkoły będzie zamknięte do odwołania.

Organizacja spotkania uczniów z wychowawcą:

UWAGA! Uczniów obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m od pracowników szkoły. Uczniowie po wejściu do sali zajmują wyznaczone miejsca. Po zajęciu miejsc uczniowie mogą zdjąć maseczkę osłaniającą. W kontakcie z nauczycielem bliższym niż 1,5m oraz w trakcie poruszania się po części wspólnej szkoły (korytarze, szatnia, toaleta) obowiązuje osłonięcie ust i nosa. 

 1. Powitanie uczniów
 2. Przekazanie informacji o:
  1. zasadach bezpieczeństwa i organizacji zajęć lekcyjnych
  2. zasadach organizacji przerw pomiędzy zajęciami
  3. organizacji przerw obiadowych
 3. Omówienie spraw organizacyjnych m.in.: przekazanie planu lekcji, przekazanie loginów do dziennika Librus, odbioru podręczników, organizacji przywozów i odwozów uczniów i in.
 4. Inne sprawy bieżące i organizacyjne.
 5. Zakończenie spotkania z wychowawcami.

UWAGA!

 1. Uczniowie dowożeni klas 1-4 udają się na spotkanie z wychowawcami wg harmonogramu.
 2. Uczniowie dowożeni z klas 5-8 oczekują na spotkanie z wychowawcami pod opieką wychowawcy.
 3. W przypadku złych warunków pogodowych organizacja rozpoczęcia roku może ulec zmianie.
 4. Należy bezwzględnie dostosować się do poleceń wydawanych przez pracowników szkoły.
 5. Wjazd samochodami na parking szkolny jest zabroniony. Parking od strony boiska szkolnego będzie do dyspozycji wyłącznie dla pracowników szkoły.
 6. Godzina odwozu uczniów będzie dostosowana do organizacji zajęć i podana do wiadomości po osobnym ustaleniu.
 7. Apelujemy o stosowanie się do zaleceń MEN/GIS/MZ ws bezpieczeństwa i kontroli stanu zdrowia uczniów.
 8. W przypadku podejrzenia u dziecka złego stanu zdrowia potwierdzonym badaniem temperatury termometrem bezdotykowym szkoła informuje o tym opiekuna lub wskazaną osobę. Opiekun lub osoba wskazana przez niego po kontakcie telefonicznym szkoły jest zobowiązana jak najszybciej odebrać dziecko (zalecany własny transport) i udanie się na konsultację lekarską. (Należy dostarczyć wzór zgody na pomiar temperatury ciała dziecka w dniu 1 września).
 9. Apelujemy, aby Opiekunowie uczniów pozostali w kontakcie telefonicznym ze szkołą w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Rodzicu/Opiekunie – Skopiuj, wklej, wypełnij, wydrukuj lub napisz odręcznie – apelujemy o przekazanie zgody do szkoły w dniu 1 września 2020:


ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA

Wyrażam zgodę na czas trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego,
w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na badanie temperatury ciała
mojego dziecka
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka, klasa)
codziennie przed przyjęciem mojego dziecka do szkoły oraz w trakcie jego pobytu w placówce.
Powyższa zgoda ma na celu realizację przez placówkę działań prewencyjnych
i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii.

Mój telefon: ………………………………………

Osoba uprawniona do odbioru dziecka: ………………………………………………………………….. Nr PESEL osoby uprawnionej: ………………………………………………

………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego


Bezpieczny powrót do szkoły – zasady

Apelujemy o śledzenie zmian i innych wytycznych w opisanych wyżej procedurach. Prosimy o stosowanie się do poniższych ogólnych wytycznych przedstawionych na ilustracjach:

Więcej informacji o organizacji pracy szkoły oraz szczegółowe procedury bezpieczeństwa dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły opublikujemy wkrótce.

Do zobaczenia!

Pin It on Pinterest