Trzymaj formę! To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym podejściu: propagującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną

W roku szkolnym 2020/2021 realizowana jest XV edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.

Program współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Celem Programu „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
Każda szkoła, która zadeklaruje udział w Programie i zgłosi uczniów otrzyma bezpłatny pakiet materiałów edukacyjnych.
W ramach Programu szkoła może organizować zajęcia pozalekcyjne ogólnie rozwijające uczniów: wykraczające poza podstawę programową i programy nauczania. Zajęcia mają rozwijać zainteresowania uczniów, w szczególności te dotyczące zasad prawidłowego odżywiania i potrzeby codziennej aktywności fizycznej. Projekty realizowane przez zainteresowane szkoły powinny służyć promocji aktywności fizycznej oraz prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się młodzieży.
Po zakończeniu realizacji każdej edycji Programu, szkolni koordynatorzy przygotowują sprawozdanie opisujące wykonanie Programu i przesyłają je do właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Na poziomie krajowym organizatorzy Programu dokonują podsumowania i oceny realizacji Programu, która jest podstawą propozycji zmian kolejnej edycji Programu.
XV edycja Programu realizowana jest w roku szkolnym 2020/2021, tj. od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r.