Szanowni Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie. Prosimy o zapoznanie się z projektem Zarządzeniem Dyrektora Szkoły w sprawie organizacji zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Rajczy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w roku szkolnym 2019/2020.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Materiały:

 

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Rajczy
z dnia …………………………………2020 r.
w sprawie organizacji zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Rajczy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
w roku szkolnym 2019/2020.

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor Szkoły, zarządza co następuje:

§ 1

Dyrektor Szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli od dnia 25 marca 2020 do 10 kwietnia 2020 r. lub do odwołania stanu zagrożenia tj. do czasu powrotu uczniów do szkoły, do organizacji zajęć edukacyjnych i zajęć prowadzonych w ramach form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość.

§ 2

Dyrektor Szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli do zdalnej realizacji programów nauczania np. z wykorzystaniem szkolnego dziennika elektronicznego, komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, bezpłatnych programów edukacyjnych oraz innych metod i narzędzi. Nauczyciele mogą korzystać z całego sprzętu elektronicznego dostępnego w szkole lub mogą go wypożyczyć na rzecz pracy w domu.

§ 3

Dyrektor Szkoły informuje, że w związku z Rozporządzeniem Minister Edukacji Narodowej możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość oraz oceniania i klasyfikowania uczniów w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. lub do odwołania.

§ 4

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Rajczy w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. lub do odwołania zgodnie z nowymi przepisami są zobowiązani do prowadzenia kształcenia na odległość. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

§ 5

  1. Dyrektor Szkoły  ustali z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia.
  2. Dyrektor Szkoły określi formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami.
  3. Organizując uczniom kształcenie na odległość nauczyciele muszą pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.
  4. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

§ 6

Dyrektor Szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli klas I- III do poinformowania rodziców uczniów z klas I- III o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu np. z wykorzystaniem dostępnych podręczników.

§ 7

Dyrektor Szkoły ustali w uzgodnieniu z nauczycielami w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce.

§ 8

  1. Dyrektor Szkoły do realizacji kształcenia zdalnego może wykorzystać platformę edukacyjną www.e-podręczniki.pl i utworzyć na niej konta dla uczniów i nauczycieli. Aby usprawnić korzystanie z platformy dyrektor wykorzysta do tego celu System Informacji Oświatowej.
  2. Dyrektor Szkoły informuje, że platforma www.epodreczniki.pl to narzędzie informatyczne, na którym są umieszczone bezpłatne materiały edukacyjne.
  3. Dyrektor szkoły zachęca uczniów, rodziców i nauczycieli do wykorzystania znajdujących się materiałów edukacyjnych na platformie www.e-podręczniki.pl i wykorzystania ich do pogłębiania wiedzy oraz do realizowania zadań edukacji zdalnej.
  4. Wszystkie treści dostępne na platformie www.e-podręczniki.pl są przez przeglądarkę internetową i nie wymagają instalacji ani dodatkowego oprogramowania. Dodatkowo na platformie udostępniony jest moduł do śledzenia postępów w nauce dla zalogowanych użytkowników czyli wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy stworzą konto na platformie.

§ 9

Dyrektor Szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli szkoły do zdalnej pracy w zespołach przedmiotowych i udzielania pomocy merytorycznej oraz technicznej innym nauczycielom, rodzicom i uczniom w celu realizacji kształcenia na odległość.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ……………………………  i obowiązuje do odwołania.

 

Dyrektor Szkoły

 

 

Skip to content