Zawieszenie zajęć – krok po kroku

Lp.KrokObjaśnienie
1.Dyrektor stwierdza wystąpienie zagrożenia dla zdrowia uczniów ze względu na aktualną sytuację epidemiczną na terenie, na którym zlokalizowana jest szkoła.Żaden przepis takiego zagrożenia nie definiuje. Ocena w tym zakresie należy do dyrektora.

Przykładowo:

 • za takie zagrożenie z pewnością powinno zostać uznane zachorowanie na COVID-19 choćby jednego z uczniów szkoły lub członka jego rodziny, z którym pozostaje on w styczności, a także pracownika szkoły (i odpowiednio członka jego rodziny)
 • o zagrożeniu świadczyć może wystąpienie dużego ogniska zachorowań na terenie, na którym zlokalizowana jest szkoła (w tej samej miejscowości, gminie czy powiecie).

Jak wskazuje MEN: „Informacja do sanepidu o zachorowaniu wśród uczniów lub personelu, może pochodzić od lekarza, ale – w zależności od sytuacji – również od rodziców lub pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, placówki lub innych pracowników szkoły, którzy uzyskali informację o zachorowaniu. Informacja taka podlega weryfikacji i ocenie ryzyka przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Przeprowadza on dochodzenie epidemiologiczne, a następnie, w razie potrzeby, podejmuje czynności, które mają na celu zapobieganie szerzeniu się zakażeń i zachorowań.”

Zalecam działanie ze szczególnie posuniętą ostrożnością i inicjowanie procedury zawieszenia nawet w przypadku, gdy sam dyrektor ma wątpliwości co do jej zasadności. W ten sposób dyrektor może zyskać szansę na uwolnienie się od ewentualnej odpowiedzialności prawnej, jeżeli wykaże, że uczynił wszystko, co w jego mocy, by zapobiec zagrożeniu.

Uwaga! Sam fakt, że szkoła znajduje się w tzw. strefie żółtej lub czerwonej nie oznacza automatycznego przejścia na kształcenie zdalne

2.Dyrektor zwraca się z zapytaniem do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię w przedmiocie częściowego lub całkowitego zawieszenia zajęć.Zapytanie może zostać złożone w formie:

 • pisemnej,
 • ustnej (w tym telefonicznej)
 • elektronicznej (np. e-mail).

W zapytaniu, niezależnie od przyjętej formy, należy:

 • opisać zagrożenie epidemiczne i uzasadnić, dlaczego czyni ono koniecznym przejście na inną formę kształcenia,
 • wskazać formę kształcenia, na którą ma przejść szkoła, a w przypadku formy hybrydowej wskazać, w jakim zakresie będzie realizowane kształcenie zdalne.
 • wskazać okres, w którym będzie realizowania inna forma kształcenia (nie może być to czas nieokreślony).

Jeżeli opinia została uzyskana również w formie ustnej, wówczas jej uzyskanie należy potwierdzić w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

Przejście na inną formę kształcenia będzie możliwe jedynie w przypadku uzyskania pozytywnej opinii Sanepidu.

3.Dyrektor zwraca się z zapytaniem do organu prowadzącego o zgodę przedmiocie częściowego lub całkowitego zawieszenia zajęć.Zapytanie może zostać złożone w formie:

 • pisemnej,
 • ustnej (w tym telefonicznej)
 • elektronicznej (np. e-mail).

Organ prowadzący może udzielić zgody w tej samej formie. Jeżeli opinia została uzyskana również w formie ustnej, wówczas jej uzyskanie należy potwierdzić w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

Dyrektor nie musi konsultować tej kwestii z innymi organami szkoły np.:

 • radą pedagogiczną,
 • radą rodziców.
4.Dyrektor podejmuje decyzję w sprawie zawieszeniaNie jest to decyzja administracyjna lecz realizacja uprawnień kierowniczych dyrektora. Forma zależy tu od rozwiązań przyjętych w statucie. W praktyce najczęściej stosuje się tu zarządzenia.

W decyzji należy wskazać:

 • czy zawieszenie będzie całkowite czy też częściowe,
 • w przypadku częściowego zawieszenia (formy hybrydowej) – w jakiej części szkoła jest objęta kształceniem zdalnym,
 • okres przejścia na inną formę kształcenia.

Dla celów dowodowych decyzję najlepiej podjąć w formie pisemnej.

5.Dyrektor zawiadamia o zawieszeniu.Zawiadomienie powinno być przekazane kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu.

Ewentualnie to organ prowadzący może zawiadomić kuratora oświaty.

W zawiadomieniu należy wskazać również o tym, czy będzie realizowane zdalne kształcenie czy też inny rodzaj kształcenia.

Pin It on Pinterest