Zawieszenie zajęć – krok po kroku

Lp. Krok Objaśnienie
1. Dyrektor stwierdza wystąpienie zagrożenia dla zdrowia uczniów ze względu na aktualną sytuację epidemiczną na terenie, na którym zlokalizowana jest szkoła. Żaden przepis takiego zagrożenia nie definiuje. Ocena w tym zakresie należy do dyrektora.

Przykładowo:

 • za takie zagrożenie z pewnością powinno zostać uznane zachorowanie na COVID-19 choćby jednego z uczniów szkoły lub członka jego rodziny, z którym pozostaje on w styczności, a także pracownika szkoły (i odpowiednio członka jego rodziny)
 • o zagrożeniu świadczyć może wystąpienie dużego ogniska zachorowań na terenie, na którym zlokalizowana jest szkoła (w tej samej miejscowości, gminie czy powiecie).

Jak wskazuje MEN: „Informacja do sanepidu o zachorowaniu wśród uczniów lub personelu, może pochodzić od lekarza, ale – w zależności od sytuacji – również od rodziców lub pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, placówki lub innych pracowników szkoły, którzy uzyskali informację o zachorowaniu. Informacja taka podlega weryfikacji i ocenie ryzyka przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Przeprowadza on dochodzenie epidemiologiczne, a następnie, w razie potrzeby, podejmuje czynności, które mają na celu zapobieganie szerzeniu się zakażeń i zachorowań.”

Zalecam działanie ze szczególnie posuniętą ostrożnością i inicjowanie procedury zawieszenia nawet w przypadku, gdy sam dyrektor ma wątpliwości co do jej zasadności. W ten sposób dyrektor może zyskać szansę na uwolnienie się od ewentualnej odpowiedzialności prawnej, jeżeli wykaże, że uczynił wszystko, co w jego mocy, by zapobiec zagrożeniu.

Uwaga! Sam fakt, że szkoła znajduje się w tzw. strefie żółtej lub czerwonej nie oznacza automatycznego przejścia na kształcenie zdalne

2. Dyrektor zwraca się z zapytaniem do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię w przedmiocie częściowego lub całkowitego zawieszenia zajęć. Zapytanie może zostać złożone w formie:

 • pisemnej,
 • ustnej (w tym telefonicznej)
 • elektronicznej (np. e-mail).

W zapytaniu, niezależnie od przyjętej formy, należy:

 • opisać zagrożenie epidemiczne i uzasadnić, dlaczego czyni ono koniecznym przejście na inną formę kształcenia,
 • wskazać formę kształcenia, na którą ma przejść szkoła, a w przypadku formy hybrydowej wskazać, w jakim zakresie będzie realizowane kształcenie zdalne.
 • wskazać okres, w którym będzie realizowania inna forma kształcenia (nie może być to czas nieokreślony).

Jeżeli opinia została uzyskana również w formie ustnej, wówczas jej uzyskanie należy potwierdzić w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

Przejście na inną formę kształcenia będzie możliwe jedynie w przypadku uzyskania pozytywnej opinii Sanepidu.

3. Dyrektor zwraca się z zapytaniem do organu prowadzącego o zgodę przedmiocie częściowego lub całkowitego zawieszenia zajęć. Zapytanie może zostać złożone w formie:

 • pisemnej,
 • ustnej (w tym telefonicznej)
 • elektronicznej (np. e-mail).

Organ prowadzący może udzielić zgody w tej samej formie. Jeżeli opinia została uzyskana również w formie ustnej, wówczas jej uzyskanie należy potwierdzić w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

Dyrektor nie musi konsultować tej kwestii z innymi organami szkoły np.:

 • radą pedagogiczną,
 • radą rodziców.
4. Dyrektor podejmuje decyzję w sprawie zawieszenia Nie jest to decyzja administracyjna lecz realizacja uprawnień kierowniczych dyrektora. Forma zależy tu od rozwiązań przyjętych w statucie. W praktyce najczęściej stosuje się tu zarządzenia.

W decyzji należy wskazać:

 • czy zawieszenie będzie całkowite czy też częściowe,
 • w przypadku częściowego zawieszenia (formy hybrydowej) – w jakiej części szkoła jest objęta kształceniem zdalnym,
 • okres przejścia na inną formę kształcenia.

Dla celów dowodowych decyzję najlepiej podjąć w formie pisemnej.

5. Dyrektor zawiadamia o zawieszeniu. Zawiadomienie powinno być przekazane kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu.

Ewentualnie to organ prowadzący może zawiadomić kuratora oświaty.

W zawiadomieniu należy wskazać również o tym, czy będzie realizowane zdalne kształcenie czy też inny rodzaj kształcenia.

Skip to content