1. Inspektor sanitarny informuje dyrektora szkoły o przypadkach zakażenia koronawirusem potwierdzonych dodatnim testem oraz przeprowadza w szkole wywiad epidemiologiczny służący zgromadzeniu informacji o osobach, które mogły mieć styczność z zakażonym dzieckiem lub pracownikiem szkoły.
 2. Dyrektor szkoły, we współpracy ze służbami sanitarnymi ustala, w jaki sposób należy identyfikować osoby, które miały bliski kontakt z zakażoną osobą.
 3. Dyrektor szkoły informuje pracowników oraz rodziców dzieci uczęszczających do szkoły o potwierdzonym przypadku zakażenia koronawirusem i przedstawia kryteria kwalifikacji osób do dalszego postępowania. Jako bliski kontakt z zakażonym dzieckiem lub pracownikiem uznaje się:
  1. przebywanie w tym samym czasie i w tych samych miejscach, co osoba zakażona,
  2. pozostawanie w bezpośrednim kontakcie lub w odległości mniej niż 2 metry od osoby zakażonej przez ponad 15 minut,
  3. praca w bliskiej odległości,
  4. prowadzenie rozmowy twarzą w twarz z osobą zakażoną przez dłuższy czas,
  5. przebywanie w tej samej sali lub innym pomieszczeniu szkoły z osoba zakażoną.
 4. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z państwowym inspektorem sanitarnym przygotowuje listę osób, które potwierdziły styczność z osobami zakażonymi koronawirusem.
 5. Sekretarz szkoły sporządza wykaz wskazanych osób, zamieszczając w nim:
  1. imię i nazwisko,
  2. datę urodzenia,
  3. numer PESEL (seria i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych),
  4. płeć,
  5. adres miejsca zamieszkania,
  6. informacje o aktualnym miejscu pobytu,
  7. numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub inne środki komunikacji elektronicznej.
 6. Inspektor sanitarny decyduje, które osoby z kontaktu z osobą zakażoną COVID-19, wymienione w wykazie zostaną zobowiązane do poddania się kwarantannie oraz wyznacza datę jej rozpoczęcia i zakończenia.
 7. Rodzice dziecka lub pracownik szkoły mają obowiązek zastosowania się do nakazu i przestrzegania wydanych zaleceń. Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi kara grzywny.
 8. Osoby będące na kwarantannie, w przypadku pojawienia się objawów charakterystycznych dla zakażenia koronawirusem powinni bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala.
 9. Dyrektor szkoły opracowuje plan postępowania pozwalający utrzymać działalność szkoły w sytuacji, gdy znaczna liczba pracowników odbywać będzie kwarantannę i w związku z tym nie podejmie pracy.
 10. Organ prowadzący zabezpiecza możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.
 11. Po zakończeniu kwarantanny i braku objawów COVID-19, automatycznie:
  1. pracownik może wrócić do pracy,
  2. dziecko może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez szkołę.
 12. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły, którzy nie przebywali w bliskim otoczeniu ani nie miały bliskiego kontaktu z osobą zakażoną mogą bez zmian wykonywać swoją pracę a pozostali uczniowie przychodzić do szkoły i uczestniczyć w zajęciach.
 13. Wszystkie osoby (pracownicy szkoły i uczniowie), które nie miały bliskiego kontaktu z osobą zakażoną, ale źle się poczują nie mogą przychodzić do szkoły. Powinny pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza lub telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.
 14. W celu zapobieżenia szerzeniu się zakażeń inspektor sanitarny może, w drodze decyzji:
  1. wprowadzić zakaz wstępu do skażonych pomieszczeń,
  2. nakazać przeprowadzenie dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów, a jeżeli nie jest to możliwe – ich zniszczenie.
 15. Dyrektor szkoły w porozumieniu z inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu szkoły na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.
 16. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący, w ustalony sposób, o sytuacji w szkole.
 17. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeśli występujące zdarzenia mogą zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów.

Pin It on Pinterest