1. Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczęszczające do szkoły w czasie epidemii COVID-19 ponoszą zarówno rodzice jak i nauczyciele.
 2. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do szkoły tylko dzieci zdrowe.
 3. Rodzice dziecka z objawami chorobowymi powinni skonsultować się z lekarzem. Dziecko, które nie spełnia kryteriów przypadku podejrzanego o zachorowanie na koronawirusa powinno być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Rodzice będą mogli przyprowadzić je do szkoły, jeśli lekarza potwierdzi zakończenie leczenia.
 4. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa, rodzice obowiązkowo pozostawiają dziecko w domu, natychmiast powiadamiają stację sanitarno-epidemiologiczną i postępują zgodnie z jej zaleceniami.
 5. W przypadku podejrzenia o zakażenie koronawirusem i skierowana dziecka do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora szkoły, a następnie w porozumieniu z nim podejmuje dalsze kroki profilaktyczne.
 6. Nie należy przyprowadzać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 7. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły odpowiadają rodzice.Jeśli dziecko ukończyło 4 lata rodzic musi zapewnić mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły.
 8. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko ze szkoły muszą być zdrowe oraz powinny zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej i stosować je na terenie szkoły.
 9. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko ze szkoły zobowiązane są przed wejściem do budynku szkoły zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji umieszczonym przy wejściu.
 10. Pracownik obsługi (woźna/portier) monitoruje obowiązkową dezynfekcję rąk przy wejściu do szkoły i wskazuje wchodzącym obszar, w którym mogą przebywać.
 11. Dziecko w czasie epidemii powinna przyprowadzać i odbierać ze szkoły stale jedna i zawsze ta sama osoba, wskazana przez rodziców.
 12. Rodzice nie powinni upoważniać do odbioru dziecka dziadków lub innych osób powyżej 60 roku życia.
 13. Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze szkoły powinny przestrzegać na jej terenie ustalonych reguł przemieszczania się oraz obowiązku stosowania środków profilaktycznych. Zobowiązane są stosować się do nakazu zasłaniania ust i nosa oraz przestrzegania zalecenia utrzymania dystansu i zachowania ostrożności w kontaktach bezpośrednich z pracownikami szkoły, uczniami i innymi rodzicami. Zasada zachowania dystansu społecznego i obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy także starszego rodzeństwa upoważnionego do odbioru dziecka ze szkoły. Za ewentualne wykroczenia dzieci, konsekwencje poniosą rodzice.
 14. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci do szkoły powinny unikać skupiania się w grupy i zapobiegać tworzeniu skupisk przez dzieci.
 15. Zabronione jest pozostawianie dzieci bez opieki przed budynkiem szkoły.
 16. Rodzice lub osoby przez nich upoważnione powinni przyprowadzić dziecko do szkoły przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia zajęć umożliwiającym przebranie się w szatni. Po rozpoczęciu zajęć szatnia zostaje zamknięta i zdezynfekowana.
 17. Osoby przyprowadzające dziecko do szkoły przekazują je osobiście pod opiekę dyżurującego nauczyciela, bez wchodzenia z dzieckiem do szatni lub klasy.
 18. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie przejmowania opieki nad dziećmi oraz przekazywania ich pod opiekę rodziców odpowiada nauczyciel dyżurujący.
 19. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole wszystkim uczniom, nauczyciel może odmówić przejęcia opieki nad dzieckiem, u którego widoczne są objawy infekcji.
 20. Dyrektor szkoły może, za zgodą rodziców, wprowadzić obowiązek mierzenia dzieciom temperatury. Podwyższona temperatura upoważnia szkołę do powiadomienia rodziców o konieczności odebrania dziecka ze szkoły.
 21. Czynności związane z przyprowadzeniem i odbieraniem dziecka ze szkoły powinny być wykonywane sprawnie i szybko. Przebywanie osób trzecich w szkole powinno być ograniczone do niezbędnego minimum.
 22. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły nie powinny przekraczać obowiązujących stref przebywania.
 23. Rodzice lub inne osoby uprawnione do odbioru dziecka ze szkoły zobowiązane są wewnątrz budynku zakrywać usta i nos oraz zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, zgodnie w aktualnymi wytycznymi epidemiologicznymi.
 24. W przypadku konieczności udania się do sekretariatu szkoły może w nim przebywać tylko jedna osoba poza pracownikiem; pozostali rodzice oczekują na zewnątrz z zachowaniem bezpiecznej odległości między sobą. Pracownik sekretariatu przy kontaktach z takimi osobami zachowuje także dodatkowe środki ostrożności.
 25. Osoby odbierające dziecko ze szkoły zobowiązane są opuścić jej teren niezwłocznie po przejęciu opieki nad dzieckiem.