Cele i zadania zajęć w świetlicy:

1.Organizacja pracy świetlicy szkolnej.
– Zapoznanie z regulaminem świetlicy.
− Ustalenie norm obowiązujących na świetlicy.
− Integracja zespołu.
− Poznanie praw i obowiązków panujących na świetlicy szkolnej.

2.Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków.
– Kształtowanie właściwego zachowania się w miejscach publicznych i podczas uroczystości szkolnych.
− Wskazywanie na właściwe relacje w rodzinie.
− Wyrabianie szacunku i właściwego stosunku do pracowników szkoły i innych uczniów.
− Wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego w grupie świetlicowej, klasie, szkole
.− Kształtowanie właściwych postaw do mienia szkolnego oraz własności prywatnej.
− Dbanie o estetykę i porządek w szkole i na świetlicy.
− Rozpoznawanie uczuć, emocji i sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
− Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów
.− Kształtowanie postawy właściwego porozumiewania się z innymi.
− Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

3.Wzmacnianie wychowanka w rozwoju intelektualnym
– Zorganizowanie warunków i zapewnienie pomocy w odrabianiu zadań oraz czasu na naukę w rozkładzie dnia pracy świetlicy.
− Dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie potocznej, ćwiczenia w poprawnym czytaniu i mówieniu.
− Rozwijanie kreatywności, poznawanie różnych technik uczenia się
.− Organizowanie zabaw i gier dostosowanych do wieku dziecka.
− Stosowanie w czasie zajęć zagadek, krzyżówek, rebusów i innych form edukacyjnych utrwalających logiczne myślenie.

4. Budzenie i rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez organizację różnych form zajęć
– Plastycznych – poznawanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych technik plastycznych, organizowanie wystaw prac dzieci, wspólne dekorowanie sali, udział w konkursach plastycznych.
– Czytelniczo-medialnych – udział w imprezach organizowanych w szkole, świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków masowego przekazu, komputera, oglądanie filmów edukacyjnych, współpraca z biblioteką publiczną.
– Tanecznych i umuzykalniających – zabawy rytmiczne i śpiewanie piosenek dziecięcych
− Sportowo-zabawowe – szkolny plac zabaw.

5. Kształtowanie postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów, wartości narodowych.
– Uroczyste obchody rocznic i świąt państwowych.
− Wykonywanie dekoracji okolicznościowych.
− Udział w imprezach szkolnych według kalendarza imprez.

6. Edukacja ekologiczna
– Wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka na środowisko naturalne.
− Wyrabianie nawyków segregowania śmieci.
− Podkreślanie ważności udziału w akcjach np. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi.

7. Edukacja prozdrowotna
– Wdrażanie do aktywności fizycznej, jako formy czynnego wypoczynku (zabawy na placu zabaw).
− Wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie (higiena osobista, właściwe odżywianie).− Rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój dziecka.

8. Edukacja czytelnicza i medialna.
– Czytanie dla zdobycia wiadomości i zaspokojenia potrzeb poznawczych.
− Rozwijanie czytelnictwa przez różne rodzaje działań inspirowanych tekstem.
− Współpraca z biblioteką publiczną w celu dostosowania tematyki i ciekawości książek do wieku i zainteresowań dzieci.

Plan pracy świetlicy szkolnej wynika z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne. Wychowawcy organizują pracę grup, dostosowując tematykę zajęć do obchodzonych uroczystości i świąt, pór roku oraz do zainteresowań i potrzeb dzieci. Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych uczą się: planowania pracy, samodzielnego projektowania, podejmowania właściwych decyzji, występowania na forum, logicznego myślenia. Kształcą uwagę, pamięć, koncentrację, aktywność psychoruchową i sprawność manualną. W ciągu całego roku uczniowie otrzymują fachową, systematyczną pomoc w nauce i emocjonalne wsparcie w sytuacjach trudnych, problemowych. Każde dziecko jest objęte należytą opieką i indywidualnym podejściem wychowawczym.

Skip to content