Obowiązuje od 1/09/2020

Procedura bezpieczeństwa COV-19/SARS-2 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Józefa Tischnera w Rajczy.

(Stan na dzień 26 sierpnia 2020)

Zasady ogólne

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Przy wejściu do budynku szkoły umieszcza się informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 4. Ogranicza się wejście do budynku osób nie będących pracownikami szkoły. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły jedynie w wyjątkowych przypadkach (odbiór dziecka z kwarantanny) wyłącznie za pozwoleniem Dyrektora szkoły, zachowując zasady:
  a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 5. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum – dostarczenie poczty, dostawa produktów do kuchni i in. (obowiązuje wtedy stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 6. Rodzic zobowiązany jest do przekazania kontaktu telefonicznego i gotowości do odbioru rozmowy telefonicznej ze strony szkoły ws. informacji o stanie zdrowia dziecka.
 7. Szkoła posiada termometry bezdotykowe do mierzenia temperatury. Urządzenia są dezynfekowane po każdym użyciu.
 8. Każdy pracownik szkoły, który zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie sekretariat szkoły i odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Dyrektor szkoły lub osoba wyznaczona  niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu. Rodzice/opiekunowie powinni upoważnić inne osoby do odbioru dziecka w przypadku braku możliwości stawiennictwa osobistego. Upoważnienie takie należy złożyć do sekretariatu szkoły.
 9. Dyrektor szkoły organizuje pracę i ją koordynuje w sposób, który umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. Ustalenia te dotyczą wytycznych w zakresie:
  1. wejścia do budynku uczniów i pracowników szkoły
  2. zasad dezynfekcji rąk
  3. obowiązku zakrywania ust i nosa w częściach wspólnych budynku, przebywania w szatni i in.
  4. przydziału sal dla klas
  5. przerw międzylekcyjnych
  6. przerw obiadowych
  7. zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć świetlicowych
  8. inne
 10. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 11. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 13. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 14. Nauczyciele mają obowiązek wietrzyć sale po przeprowadzonych zajęciach co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 15. Wyznaczeni pracownicy obsługi wietrzą części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 16. Uczniowie mogą korzystać z wyznaczonego terenu szkoły podczas pobytu na świeżym powietrzu w czasie przerw pod opieką nauczyciela.
 17. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe.
 18. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 19. Korzystanie z szatni możliwe jest po odkażeniu rąk środkiem dezynfekującym umieszczonym przed zejściem do szatni.
 20. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadza się zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 21. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni mają ograniczone kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 22. Intendent przyjmuje wpłaty za obiady w wyznaczonym dniu, godzinach i miejscu w budynku szkoły. Harmonogram ustala Dyrektor szkoły.
 23. Dostosowuje się zajęcia pozalekcyjne i zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniając odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.
 24. Ustala się zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 25. Dyrektor szkoły opracowuje wewnętrzną procedurę funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy prawa.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu głównym umieszcza się numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne, mieć zakryte usta i nos oraz nie przekrczać obowiązujących stref przebywania.
 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 4. Dyrektor szkoły lub na jego polecenie wyznaczony pracownik szkoły prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 7. Wyznaczeni pracownicy dbają o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 8. Szkoła zapewnia pojemnik na wyrzucanie maseczek i rękawic jednorazowych przy wyjściu z budynku oraz na korytarzach szkoły.

Stołówka szkolna

 1. Przy organizacji żywienia w szkole wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, polegających na m.in.
  1. zachowaniu odpowiednia odległość stanowisk pracy
  2. zapewnieniu środków ochrony osobistej.
  3. utrzymaniu wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
 2. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków lub w miarę możliwości – spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.
 3. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 4. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć.
 5. Usuwa się dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę.
 6. Dania i produkty są wydawane przez obsługę stołówki.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna i inne ustalone przez Dyrektora szkoły).
 3. Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie/obszar, w którym będzie można odizolować* osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
 4. Każdy pracownicy szkoły ma obowiązek zapoznania się z wytycznymi GiS, MZ, MEN, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
 6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, będzie poddany gruntownemu sprzątaniu, dezynfekcji oraz zostaną zastosowane indywidualne zalecenia wydane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły wszyscy pracownicy stosują się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *.

Przypisy:

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu i opieki do przedszkola, szkoły, placówki systemu oświaty odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

Placówki wychowania pozaszkolnego (pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, międzyszkolne ośrodki sportowe, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie i pozaszkolne placówki specjalistyczne) korzystają z powyższych wytycznych oraz wytycznych dla obiektów sportowych: https://www.gov.pl/web/sport/iv-etap—pytania-i-odpowiedzi

Korzystanie z obiektów sportowych poza szkołą według zasad:
https://www.gov.pl/web/sport/iv-etap—pytania-i-odpowiedzi

Szkolne schroniska młodzieżowe oraz domy wczasów dziecięcych korzystają z powyższych wytycznych oraz wytycznych dla obiektów hotelowych:
https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe

Zasady dla uczniów

 1. Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu.
 2. Często myj ręce.
 3. Nie dotykaj oczu, ust i nosa.
 4. Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie.
 5. Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela.
 6. Używaj tylko własnych przyborów szkolnych.
 7. Spożywaj swoje jedzenie i picie.
 8. Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw.
 9. Jeżeli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.
 10. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa na lekcjach.

WYKAZ PROCEDUR SZKOLNYCH:

Wykaz procedur szkolnych SARS2/COV-19