Informujemy, że od 2 stycznia 2023 r. opłata za obiad dwudaniowy w naszej szkole wynosi 4,00 zł (cztery złote).

Opłaty uiszcza się elektronicznie wg dokładnie wyliczonych kwot na odpowiednie konto bankowe w systemie finansowo-księgowym stołówki naszej szkoły.


Regulamin stołówki szkolnej
w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ks Józefa Tischnera w Rajczy.

Data aktualizacji: 2 stycznia 2023 r.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

 • Cena jednostkowa obiadu ustalona przez Gminę Rajcza wynosi: 4,00 zł.
  • W przypadku braku konta do opłat za obiady należy zgłosić się do sekretariatu szkoły. Termin zakładania konta do wnoszenia opłat wynosi ok. 1-3 dni roboczych. Termin może ulec zmianom w zależności od możliwości obsługi technicznej systemu opłat.
  • Płatności dokonuje się na konto bankowe w systemie:
   https://ioplaty.progman.pl/ioplaty/Authentication/Login.aspx
   do 15 dnia każdego miesiąca. Przy spłacie zobowiązań pieniężnych liczy się data wpływu na konto organu prowadzącego (Gminy Rajcza). W przypadku braku terminowej wpłaty w systemie zostaną naliczone odsetki ustawowe. Należy dokonać wpłat ściśle z naliczeniem.
  • Brak wpłaty za obiady skutkować będzie wstrzymaniem wydawania obiadów. Ponowne korzystanie z obiadów nastąpi po dacie zaksięgowania wpłaty w systemie lub po okazaniu dowodu wpłaty intendentowi szkoły. Potwierdzenie dowodu wpłaty w formie dokumentu pdf z wyciągu bankowego można wysłać bezpośrednio na adres email: poczta@szkola.rajcza.pl.
  • Rodzic/Opiekun lub pracownik szkoły korzystający ze stołówki ma obowiązek zgłosić przewidywaną nieobecność na obiedzie. W odwołanych dniach obiady dla dziecka/pracownika szkoły nie będą przygotowane, a nadpłacona kwota zostanie dysponowana na poczet kolejnego miesiąca.
  • Odwołania posiłków należy dokonać: w sekretariacie szkoły osobiście, w programie i-opłaty w panelu płatnika lub telefonicznie (Tel: 33 864 30 24) zgodnie z harmonogramem:
   • poniedziałek – do godz. 8:00,
   • wtorek – piątek – najpóźniej do godz.14.00 dnia poprzedzającego nieobecność dziecka.
 • Za nieodwołane posiłki kwota odliczana nie będzie (brak informacji spowoduje przygotowanie obiadu i naliczenie opłat).
 • W przypadku ciągłej nieobecności ucznia lub nauczyciela na posiłkach przez tydzień – bez wcześniejszego odwołania, żywienie dziecka w szkole będzie wstrzymane. Ponownie uczeń może korzystać z obiadów, od następnego dnia, po zgłoszeniu przez rodzica/opiekuna lub nauczyciela w sekretariacie szkoły lub osobie odpowiedzialnej za płatności za posiłki, iż nadal wyraża chęć dożywiania dziecka w szkole.
 • Ewentualną, całkowitą rezygnację z korzystania z obiadów, należy złożyć na piśmie, najpóźniej w dniu poprzedzającym, w sekretariacie szkoły (bez względu na to, czy opłata za dany miesiąc już została dokonana, czy jeszcze nie).
 • Przepisując ucznia do innej szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, konieczne jest rozliczenie płatności za żywienie.
 • Kuchnia nie przygotowuje obiadów na wynos.

Pin It on Pinterest