WYNIKI NABORU DO KLASY PIERWSZEJ

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ks. Józefa Tischnera w Rajczy
na rok szkolny 2021/2022.

14:05:46 / 2021-03-22


Informacja archiwalna:

Szanowni Państwo!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły, a w dalszej kolejności, na wniosek
rodziców (opiekunów prawnych), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria naboru

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe, kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego.
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do klasy pierwszej szkoły podstawowej będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te zawarte są w uchwale:
– Uchwała nr XXXIV/195/17 Rady Gminy Rajcza z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rajcza,
– Uchwała nr XXXV/202/17 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/195/17 Rady Gminy Rajcza z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rajcza.

Terminy naboru

Terminy naboru do klas pierwszych szkół podstawowych określa Zarządzenie Nr OŚW.0050.256.2021 Wójta Gminy Rajcza z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przeszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rajcza.

Ofertę rekrutacyjną poszczególnych szkół oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdej szkole podstawowej.

Zbigniew Paciorek
Wójt Gminy Rajcza


Załączniki:


Informacje o naborze do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ks. Józefa Tischnera w Rajczy w roku szkolnego 2021/2022.


Zarządzenie nr 02/02/2020/2021

z dnia 01.02.2021 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Józefa Tischnera w Rajczy
w sprawie ustalenia  harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym na rok 2021/2022 do klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ks. Józefa Tischnera w Rajczy oraz ustalenia Komisji rekrutacyjnej,

Podstawa prawna:

 • 154 ust 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – prawo oświatowe (Dz.U.z 2020r. poz 910 z pźn. Zm.);
 • Uchwała nr XXXIV/195/17 Rady Gminy Rajcza z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rajcza,
 • Uchwała nr XXXV/202/17 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/195/17 Rady Gminy Rajcza z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rajcza.
 • Zarządzenia nr OŚW.0050.256.2021 Wójta Gminy Rajcza;

zarządzam, co następuje:

 1. Wprowadza się harmonogram rekrutacji uczniów do oddziałów klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 1 im.Ks. Józefa Tischnera w Rajczy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Ustala się  Komisję rekrutacyjną w składzie:
  • Magdalena Kasztelnik – przewodnicząca
  • Katarzyna Grygny – członek
  • Izabela Czyżowska – członek
 3. Wnioski o przyjęcie do szkoły mogą pobrać rodzice (prawni opiekunowie) w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 14.00.
 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

(-) Dyrektor Szkoły
Brunon Bielecki

 

Załącznik 1

Harmonogram rekrutacji uczniów do oddziałów klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 1
im. Ks. Józefa Tischnera w Rajczy:

 

Lp.

 

Czynności rekrutacyjne

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

od 1 marca 2021r..

do  19 marca 2021r.

do godz.1500

 

od 4 maja 2021r.
do 14 maja 2021r.

do godz.1500

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcia do klasy I  szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 26 marca 2021r.  

do 21 maja 2021r.

 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 29 marca 2021r.

do godz.1500

24 maja 2021r.

do godz.1500

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane, w postaci pisemnego oświadczenia od 29 marca 2021r.
do 9 kwietnia 2021r.
do godz.1500
od 25 maja 2021r.

do 2 czerwca 2021r.

do godz. 1500

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 16 kwietnia 2021r.

do godz. 1500

8 czerwiec 2021r.

do godz.1500

6.  

Procedura odwoławcza

 

od 19 kwietnia 2021r. od 14 czerwca 2021r.
7. Opublikowanie wykazu wolnych miejsc 30 kwietnia 2021r.
do godz.1500
 

28 czerwca 2021r.
do godz.1500

 


UWAGA!

Link do Wniosku w wersji elektronicznej do pobrania, wypełnienia i złożenia w szkole.

Karta zgłoszenia dziecka do klasy 1SP (plik.doc)