Gotowość do pracy czy jednak jej świadczenie – konsekwencje zawieszenia zajęć dla pracowników

Podstawa prawna:

Zdaniem MEN: nauczyciele będą pozostawali w gotowości do pracy

W komunikacie Ministerstwa Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r., który został opublikowany przed publikacją ww. rozporządzenia w Dzienniku Ustaw, przedstawiono stanowisko, zgodnie z którym „W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).” (Pisaliśmy o tym w artykule „MEN zamyka szkoły na 2 tygodnie”) W obliczu treści wydanego rozporządzenia oraz pozostałych postulatów MEN wyrażonych w tym komunikacie (m.in., by nauczyciele przygotowywali materiały do samodzielnej pracy uczniów w domu), twierdzenie to nie jest uzasadnione.

Nie ma zajęć, ale szkoła jest „czynna”

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty polega na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (§3 ww. rozporządzenia MEN z 11 marca 2020 r.). Co to oznacza w praktyce?

„Nie jest to zamknięcie zakładu pracy. Szkoła jako zakład pracy nadal funkcjonuje, ale nie realizuje zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Nie jest natomiast wykluczone realizowanie innych zadań, typowo organizacyjnych (np. wypełnianie dokumentacji nauczania). Nauczyciele mogą te zadania realizować bez przeszkód. Dlatego nauczyciele są nie tyle gotowi do pracy, co pozostają do dyspozycji pracodawcy. Przypomina to nieco sytuację w okresie przerwy świątecznej, z tym zastrzeżeniem, że w okresie zawieszenia nie można realizować nawet zajęć opiekuńczych.” – jak wskazuje radca prawny Michał Kowalski.

„W konsekwencji pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia obliczanego tak jakby normalnie świadczyli pracę, przy czym nauczyciele nie zachowują prawa do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, których nie zrealizują w związku z zawieszeniem zajęć.” – podkreśla dr Patryk Kuzior.


źródło: https://www.portaloswiatowy.pl/analizy-i-interpretacje/gotowosc-do-pracy-czy-jednak-jej-swiadczenie-konsekwencje-zawieszenia-zajec-dla-pracownikow-17806.html

Pin It on Pinterest