Harmonogram:

(wkrótce)


Informacje dodatkowe

Dowóz na dotychczasowych zasadach

Przepisy wprowadzane w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie zmieniły dotychczasowych regulacji dotyczących dowożenia uczniów do szkół. Nadal w przypadkach określonych w ustawie Prawo oświatowe gmina zobowiązana jest zapewnić uczniom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu (art. 39 ust. 2, 3 i 4 Prawa oświatowego). Transport uczniów organizowany przez gminę w czasie epidemii musi jednak uwzględnić ustanowiony nakaz określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek stosowania środków profilaktycznych.

Wymogi sanitarne w środkach komunikacji

Dowożenie uczniów do szkół odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym. W pojazdach, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące wspólnie istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa (§ 24 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia RM z 7 sierpnia 2020 r.).

Transport dzieci do szkół jest specyficzną formą przewozu osób. Oznacza niepubliczny przewóz regularny określanej grupy osób uprawnionych do korzystania z przewozu. Należą do niej uczniowie i opiekun, który czuwa nad bezpieczeństwem dzieci w trakcie dojazdu do szkoły. Z korzystania z autobusu szkolnego wyłączone są inne osoby. Dowożenie uczniów do szkół to przewozy dedykowane i zamknięte dla innych pasażerów. Przewoźnik, z którym gmina podpisuje umowę zobowiązany jest do zapewnienia uczniom odpowiadających rodzajowi transportu warunków bezpieczeństwa i higieny oraz takich wygód, jakie ze względu na rodzaj transportu są niezbędne (art. 14 ustawy z 15 listopada 1984 r.).

Limit przewożonych osób

Ograniczenia w przewożeniu osób obejmują przejazdy autobusami – pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (§ 23 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia RM z 7 sierpnia 2020 r.). Można przewozić w nich, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:

  • 100% liczby miejsc siedzących albo
  • 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

UWAGA! Spójnik „albo” daje możliwość wyboru jednego z dwóch zaproponowanych rozwiązań, a nie obu.

 


 

Podstawa prawna:

Pin It on Pinterest