Modyfikacja obszarów współpracy dyrektorów przedszkoli, szkół, zespołów szkół i placówek z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi województwa śląskiego.

Modyfikacja obszarów współpracy dyrektorów przedszkoli, szkół, zespołów szkół i placówek z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi województwa śląskiego.

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w piśmie nr NS-HD. 021.3.5.2020 z dnia 28.09.2020 r. do Śląskiego wskazał następujące obszary działania prowadzone we współpracy dyrektorów przedszkoli, szkół, zespołów szkół i placówek z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi województwa śląskiego, w których należałoby dokonać zmian:

 1. propagować wśród osób kierujących pracą placówek oświatowych i wychowawczych rezygnację z imprez szkolnych z udziałem zaproszonych gości z zewnątrz,
 2. rozważyć rezygnację z organizacji tradycyjnych zebrań z rodzicami na rzecz spotkań on-line bądź spotkań indywidualnych;
 3. wyczulić osoby zatrudnione w placówkach, aby nie pojawiały się w pracy z jakimikolwiek objawami sugerującymi infekcję;
 4. stosować środki do dezynfekcji zgodnie z ich przeznaczeniem;
 5. usprawnić przekazywanie Państwowym Powiatowym Inspektorom Sanitarnym danych uczniów/ osób kierowanych do kwarantanny oraz zadbać o rzetelny przekaz zawartych w nich informacji;

Dane, przekazywane przez Dyrektorów przedszkoli i szkół Państwowym Powiatowym Inspektorom Sanitarnym, także w dni wolne od nauki, powinny być przekazywane niezwłocznie (…).

Bezpłatny kurs kodowania z GOOGLE

Bezpłatny kurs kodowania z GOOGLE

https://learndigital.withgoogle.com/internetowerewolucje/course/basics-code

Zapoznaj się z podstawami kodowania

Zapoznaj się z podstawowymi informacjami o kodzie, jego działaniu i możliwościach oraz korzyściach, jakie może Ci zapewnić.

Informacje o kursie

Kod jest we wszystkim co nas otacza – od laptopów, przez automaty z batonikami, po samochody.
Ale jak on działa?
Z tych nagrań dowiesz się, czym jest kod, dlaczego istnieje tak wiele języków programowania i jak wybrać język odpowiedni do określonego zadania.
Co najważniejsze dowiesz się, dlaczego posiadanie podstawowych umiejętności programowania może być dla Ciebie korzystne.

Kwarantanna – obowiązki pracownika szkoły.

Kwarantanna – obowiązki pracownika szkoły.

PPIS w Żywcu nie wydaje zaświadczeń o odbyciu izolacji domowej/kwarantanny.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami to pracodawca lub podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, może wystąpić do właściwego organu PIS w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu złożonym przez pracownika. Wystąpienie wymaga uzasadnienia.

Osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę, informuje pracodawcę o jej odbywaniu. Informacje tę przekazuje pracodawcy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon. Po odbyciu kwarantanny należy dostarczyć otrzymaną decyzję o kwarantannie do pracodawcy.


Dokumentacja i wykładnia ZUS

 

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem.

 

Nauczyciele

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rajczy

 

INFORMACJA

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), której rozpoczęcie stosowania w poszczególnych placówkach oświatowych uzależnione jest od tego, czy placówka ta jest placówką wchodzącą w skład sektora finansów publicznych czy nie, a także ilu pracowników zatrudnia. Sprawdź, kiedy musisz utworzyć PPK w swojej placówce.

Szkoły prowadzone przez JST wprowadzają PPK dopiero 1 stycznia 2021 r.

W stosunku do podmiotów zatrudniających wchodzących w skład sektora finansów publicznych (a więc w szczególności szkół i placówek oświatowych będących jednostkami budżetowymi prowadzonymi przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego), obowiązek zawarcia umów o zarządzanie PPK powstaje z dniem 1 stycznia 2021 roku (art. 137 ustawy o PPK, art. 9 ustawy o finansach publicznych).

Placówki spoza sektora finansów publicznych – im mniej pracowników, tym później tworzymy PPK

W przypadku pracodawców, którzy nie zaliczają się do sektora finansów publicznych, obowiązek utworzenia PPK powstanie w terminie uzależnionym od stanu zatrudnienia podmiotu zatrudniającego.

Termin objęcia obowiązkami wynikającymi z ustawy o PPK przedstawia poniższa tabela.

Grupy podmiotów zobowiązane do utworzenia PPK Start grupy
powyżej 250 osób 1 lipca 2019 r.
od 50–249 osób 1 stycznia 2020 r.
od 20–49 osób 1 lipca 2020 r.
pozostałe podmioty zatrudniające oraz jednostki sektora finansów publicznych 1 stycznia 2021 r.

Na kiedy badamy stan zatrudnienia?

Jednocześnie ustawa o PPK określa terminy, według których brana jest pod uwagę liczba osób zatrudnionych w poszczególnych kategoriach podmiotów, którzy zobowiązani będą do utworzenia PPK w przypadku:

 1. podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. – od dnia 1 lipca 2019 r.,
 2. podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. – od dnia 1 stycznia 2020 r.,
 3. podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. – od dnia 1 lipca 2020 r.,

 

 

W przypadku rezygnacji z PPK należy złożyć deklarację (załącznik 1) do sekretariatu szkoły do dnia 25 września 2020 r.

Szczegółowe informacje o Pracowniczych Planach Kapitałowych dostępne są na stronie internetowej:

www.mojePPK.pl

lub pod nr infolinii: 800 775 775

 

Dyrektor Szkoły

(-) Brunon Bielecki

Uczymy po królewsku

Uczymy po królewsku

https://zamek-krolewski.pl/


 

Szanowni Państwo,

Na zamkowym FB ruszyła Grupa „Edukacja w Zamku” na której znajdą Państwo informacje i ciekawostki związane z wydarzeniami edukacyjnymi w naszym muzeum, opisy, zdjęcia z lekcji oraz informacje o planowanych seminariach i warsztatach dla nauczycieli.

Dodatkowo w związku z otwarciem 11 września na Zamku Królewskim w Warszawie wystawy „Dolabella. Wenecki malarz Wazów” zapraszamy na lekcje muzealne stacjonarne i online.

Proponujemy 3 tematy dla każdej grupy wiekowej:

1) Klasy 0 – III

„W pracowni weneckiego mistrza”

Najmłodsi dowiedzą się z czego przygotowywano farby i płótna ponad 300 lat temu, czy łatwo jest przygotować sobie pędzelek wzorem dawnych malarzy  i co właściwie oznaczało być nadwornym malarzem królów Polski.

2) Klasy IV – VIII

„Tomasz Dolabella – sekrety weneckiego malarstwa”

Podczas lekcji uczniowie przeniosą się do tajemniczej pracowni malarskiej weneckiego mistrza Tomasza Dolabelli który wybrał na swój dom Kraków i miał zaszczyt pracować dla trzech polskich królów. Uczniowie dowiedzą się jak wyglądała praca malarza  XVII wieku, jak i z czego przygotowywano farby i płótna. Porozmawiamy też o tym co oznaczało być nadwornym malarzem króla oraz na czym polegała wyjątkowość weneckiego mistrza w Polsce.

3) Klasy szkół ponadpodstawowych

„Włoski barok na polskim dworze”

Na czas panowania dynastii Wazów przypada rozkwit baroku w Polsce. Królowie z dynastii Wazów zasłynęli ze swojego doskonałego gustu artystycznego , posiadali godną podziwu kolekcję dzieł sztuki szczycili się też swoim mecenatem. W swoim zamiłowaniu do sztuki kontynuowali godnie dzieło Jagiellonów. Na lekcji postaramy się prześledzić rolę mecenatu Wazów dla rozkwitu baroku w Polsce na przykładzie twórczości Tomasza Dolabelli – weneckiego mistrza, sprowadzonego na królewski dwór, który w niezwykły sposób połączył wybitne osiągnięcia sztuki weneckiej z narodowym folklorem sztuki polskiej.

Koszt zajęć:  na wystawie – 200 zł / klasa,  on-line – 120 zł / klasa

Zgłoszenia prosimy wysyłać pod email: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCsJUB6lRCZeodtk0NGrYo8zfV62dygcg6g055doDPLyyT5Q/viewform 

 

Z poważaniem

Dział Edukacji

Zamek Królewski w Warszawie

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Śląskim

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że z inicjatywy Dyrektora szkoły przy wsparciu organu prowadzącego będziemy działać w celu nawiązania szerokiej współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Cieszynie.

 

List do Rodziców


Drodzy Rodzice.

Działania szkoły w zakresie nawiązania współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Cieszynie to ogromna i wyjątkowa możliwość w zakresie rozwoju edukacji w naszym regionie.

Celem głównym jest poszerzenie możliwości edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rajczy, rozwój kompetencji kluczowych i zdobywania wiedzy przy wykorzystaniu doświadczeń nauczycieli uniwersyteckich. Możliwość bycia placówką edukacyjną, w której będą prowadzić praktyki i zdobywać doświadczenie studenci nie tylko ze Śląska Cieszyńskiego będzie wielkim prestiżem zarówno dla nas nauczycieli, jak i dla całej społeczności szkolnej.

Mając na uwadze przyszłe korzyści wynikające z zakresu współpracy szkoły z UŚ w Cieszynie, wyjątkową w regionie możliwość korzystania z wiedzy i bazy edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego proszę o wyrażenie opinii i zgodę na dalsze działania szkoły w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku

Brunon Bielecki
Dyrektor Szkoły


W dniach 8-9.10.2020 w Rajczy będzie realizowany obóz naukowy dla studentów kierunku Pedagogika – specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wprowadzenie do życia w rodzinie. Opiekunowie studentów – pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie) zwrócili się z prośbą do Dyrektora Szkoły o możliwość przeprowadzenia badań wśród uczniów klas VI-VIII. W ramach zajęć studenci mają zaplanowane działania związane z wykorzystywaniem wystandaryzowanych narzędzi opracowanych przez Mieczysława Plopa i Piotra Połomskiego do badania relacji rodzinnych. Uzyskane wyniki będą wykorzystane tylko do celów badawczych i dydaktycznych, związanych z nabywanymi przez studentów w trakcie analiz umiejętnościami opisu, wyjaśniania i interpretowania uzyskanych danych. Wszystkie informacje uzyskane w trakcie badań będą przetwarzane przy zachowaniu zasady całkowitej anonimowości osób badanych. Badania polegają na wypełnieniu przez uczniów 6 krótkich kwestionariuszy ankiety (wszystkie pytania zamknięte). Zaproponowano, by nie zaburzać realizacji zajęć, wejście na pierwszych 10-15 minut kolejnych lekcji. Tak by uczniowie nie byli też zmęczeni koniecznością wypełniania wielu arkuszy w tym samym czasie. Do klas będą wchodziły maksymalnie 2 osoby prowadzące badania – tak by zachować również zasady wynikające z przestrzegania rygorów związanych z Covid19.

Opiekunowie studentów (prof. Ewa Ogrodzka-Mazur, prof.nadz. Barbara Grabowska, prof.nadz. Anna Szafrańska, dr Łukasz Kwadrans) zaproponowali, w ramach podziękowania dla Nauczycieli pomagających i umożliwiających realizację badań przygotowanie certyfikatów (forma i treść do uzgodnienia). Przygotowany zostanie również pakiet książek do biblioteki (które mogą być pomocne nauczycielom lub studentom kierunków społecznych i humanistycznych korzystających ze szkolnej biblioteki). Dr Łukasz Kwadrans zaproponował przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli w ramach Rady Pedagogicznej (poniżej informacje o tematyce oraz o Panu doktorze Łukaszu Kwadransie).

Spotkanie w trakcie obozu naukowego realizowanego w Rajczy ma stanowić podstawę do podejmowania dalszej współpracy Szkoły nr 1 z Uniwersytetem Śląskim. Jedną z możliwych form jest uczestniczenie programie: Uniwersytet dla szkół (w załączeniu dokumenty). Uniwersytet Śląski w ramach tej akcji daje możliwość uczestniczenia zrzeszonym szkołom w wielu ciekawych działaniach, które mogą być realizowane w formie wyjazdowej lub związane są z przyjazdem pracowników Uniwersytetu Śląskiego do szkoły, która jest beneficjentem projektu.

Kolejną ciekawą proponowaną formą jest Uniwersytet Otwarty: https://www.uniwersytetotwarty.us.edu.pl/co-robimy/

Formularz zgody Rodziców/Opiekunów na udział uczniów SP1 w Rajczy (klasy 6-8SP)

 

Tematyka szkolenia w ramach Rady Pedagogicznej:

1)      Podstawy prawne systemu resocjalizacji oraz zapobieganie demoralizacji dzieci i młodzieży. Środki wychowawcze stosowane w świetle ustawy o postępowaniu  sprawach nieletnich – stan aktualny i planowane zmiany. Konsekwencje zmian ustawy i przepisów wykonawczych, nowe zadania i możliwości pracy z nieletnim. Problemy ze stosowaniem środków wychowawczych wobec nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną. Nowe rodzaje czynów karalnych popełnianych przez nieletnich. (30 minut)

2)      Cyberprzemoc (agresja elektroniczna), stalking. Współczesne formy stosowania przemocy międzyrówieśniczej przez młodzież: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi elektronicznych m. in. SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne, portale społecznościowe i inne. Typologia cyberprzemocy, jej formy, podstawowe informacje z badań nad zjawiskiem, możliwości profilaktyki, diagnozowania, zapobiegania, pracy z uczniem, odpowiedzialność prawna. (30 minut)

***

Omawiane zagadnienia będą zawierały odniesienie do aktualnych przepisów prawa w tym zakresie, a także praktyki i wskazań z obszaru pedagogiki, elementy diagnozy i oddziaływań wychowawczych. Dodatkowo dokonane zostanie omówienie indywidualnych przypadków. Pozostanie możliwość zadawania pytań i rozwiązywania konkretnych problemów w pracy z uczniem niedostosowanym społecznie z wykorzystaniem zasobów zewnętrznych. (60 minut).

 

Prowadzący:

dr Łukasz Kwadrans – kurator specjalista (w kuratorskiej służbie sądowej od 2005r. do 2016 r.). Delegat do Krajowej Rady Kuratorów II, III i IV kadencji. Obecnie ekspert Krajowej Rady Kuratorów. W latach 2007-2013 kierownik ośrodka kuratorskiego. Adiunkt na WydzialeSztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Członek zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE. Współautor Zarysu metodyki pracy kuratora sądowego, LexisNexis, Warszawa 2010 i 2014, współredaktor Polska kuratela sądowa na przełomie wieków. Nadzieje, oczekiwania, dylematy, Impuls, Kraków 2016, autor tekstów na temat probacji i mediacji.

 


Nabór na stanowisko nauczyciela – doradcy metodycznego

Nabór na stanowisko nauczyciela – doradcy metodycznego

Szanowni Państwo Nauczyciele,

Zachęcamy Państwa do składania wniosków o powierzenie zadań doradcy metodycznego dla nauczycieli.

Szczegółowe informacje, wzór wniosku i wymagania  znajdują się w karcie informacyjnej nr 17.

Śląski Kurator Oświaty przewiduje również powierzenie zadań doradcy metodycznego nauczycielowi informatyki, który realizowałby zadania  w zakresie  wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnych przez  nauczycieli  przedmiotów innych niż informatyczne.

Zapraszamy do składania wniosków.

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/wazne/nabor-na-stanowisko-nauczyciela-doradcy-metodycznego/

Zebranie Wychowawców z Rodzicami

Zebranie Wychowawców z Rodzicami

Informujemy, że pierwsze spotkanie rodziców z wychowawcami odbędzie się wg harmonogramu:

 • 2 września godz. 17:00 – klasy 1-4
 • 3 września godz. 17:00 – klasy 5-8

Program zebrania z wychowawcami: 

  • Przekazanie informacji o procedurach szkolnych Covid-19
  • Przekazanie loginów do dziennika Librus Synergia
  • Wybór trójek klasowych
  • Deklaracje zapisu dzieci na stołówkę
  • Deklaracje zapisu dzieci na świetlicę
  • Inne informacje organizacyjne – ubezpieczenie, podręczniki itp.

Obecność Rodziców w związku z Covid-19 OBOWIĄZKOWA!

UWAGA!

Zebranie trójek klasowych 2020/2021 z Dyrektorem Szkoły – 9 września godz. 17:00.

Dyrektor Szkoły

(-) Brunon Bielecki

Formularz kontaktowy

14 + 15 =

Pin It on Pinterest