Materiały edukacyjne dla dzieci ukraińskich w Polsce

Materiały edukacyjne dla dzieci ukraińskich w Polsce

Wydawnictwo Klett Polska przygotowało serię zeszytów edukacyjnych dla dzieci ukraińskich w Polsce pt. „JA I TY TO MY”: „Alfabet polski”, „Kolorowanki”, „Gry i zabawy”, „Piosenki i wierszyki” oraz plakaty ze słownictwem.

Materiały mogą być przesłane za darmo szkołom podstawowym, przedszkolom i fundacjom prowadzącym kursy, warsztaty i półkolonie dla dzieci ukraińskich i dla grup mieszanych. Zainteresowane osoby mogą także obejrzeć zeszyty w formie flipbooków i ściągnąć darmowe rozmówki polsko-ukraińskie ze strony Klett dla Ukrainy.

Link do tej strony

W celu pozyskania powyższych materiałów należy wypełnić formularz zamówienia ze strony internetowej. Wypełniony formularz należy przesłać (skan) na adres: doradcy@klett.pl. Można też kontaktować się przez infolinię 61 626 90 90 lub pod adresem: doradcy@klett.pl

Art. 6 Karty Nauczyciela [Jakie obowiązki ma nauczyciel] (2022)

Art. 6 Karty Nauczyciela [Jakie obowiązki ma nauczyciel] (2022)

6 ogólnych zadań nauczyciela

Art. 6 KN

Nauczyciel obowiązany jest:

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

3a) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły;

4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

Kto podlega Karcie Nauczyciela – aspekt podmiotowy

Przepis art. 6 zawiera ogólny katalog obowiązków nauczycielskich. Chodzi tu o obowiązki służbowe charakterystyczne dla nauczycieli. Katalog ten należy traktować jako uzupełniający dla obowiązków służbowych przewidzianych w art. 100 Kodeksu pracy.

Znajdziemy w niej obowiązki:

 • realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • dbania o bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć szkolnych,
 • doskonalenia zawodowego (w zakresie odpowiadającym potrzebom szkoły),
 • związane z odpowiednim ukierunkowaniem kształcenia i wychowania.

W związku z brakiem użycia przez ustawodawcę w katalogu obowiązków zwrotu „w szczególności” należy stwierdzić, że jest to katalog zamknięty.

Niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie tych obowiązków niesie za sobą określone konsekwencje dla nauczyciela. Otóż dyrektor:

1)  może doprowadzić do pociągnięcia nauczyciela do odpowiedzialności dyscyplinarnej za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie tych obowiązków.

Naruszenia w zakresie art. 6 Karty Nauczyciela stanowią przesłankę odpowiedzialności dyscyplinarnej obok uchybienia godności zawodu. W takim przypadku dyrektor może zawiadomić o podejrzeniu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego właściwego rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli. Jeżeli zaś naruszenie godzi jednocześnie w prawa lub dobro dziecka, wówczas zawiadomienie jest obowiązkowe. Należy go wówczas dokonać w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zdarzeniu (więcej na ten temat w komentarzu do art. 75).

2)  może wymierzyć nauczycielowi karę porządkową.

Niewykonywanie poleceń służbowych – również w zakresie obowiązków z art. 6 Karty Nauczyciela – stanowi uchybienie porządkowi pracy w szkole (wyrok Sądu Najwyższego z 27 lipca 1990 r. I PRN 26/90). W takim przypadku dyrektor może wymierzyć nauczycielowi karę porządkową upomnienia lub nagany (więcej na ten temat w komentarzu do art. 75).

3)  może uwzględnić te naruszenia w ocenie pracy nauczyciela.

Nauczyciel jest oceniany w zakresie należytego wykonywania obowiązków przewidzianych w art. 6. Uchybienia w tym zakresie nie mogą pozostać bez wpływu na tę ocenę (więcej na ten temat w komentarzu do art. 6a).

4)  może uwzględnić te naruszenia w kryteriach doboru do wypowiedzenia nauczyciela.

Częstą praktyką jest powoływanie się przez dyrektorów na jakość pracy jako jedno z kryteriów doboru do wypowiedzenia lub ograniczenia zatrudnienia. Na tej podstawie można wytypować nauczyciela do podjęcia czynności kadrowych (więcej na ten temat w komentarzu do art. 20).

Podstawa prawna:

źródło: https://www.portaloswiatowy.pl/rozdzial-2.-obowiazki-nauczycieli/art.-6-karty-nauczyciela-jakie-obowiazki-ma-nauczyciel-praktyczny-komentarz-21796.html

Oferta studiów podyplomowych dla nauczycieli 2022/2023

Oferta studiów podyplomowych dla nauczycieli 2022/2023

Studia podyplomowe online 2022/2023

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

https://wsns.lublin.pl/pages/studia-podyplomowe

 • Doradztwo zawodowe

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

https://studia-online.pl/

 • Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa oraz wychowania do życia w rodzinie (WDŻ)
 • Edukacja włączająca i integracyjna (nauczyciel współorganizujący kształcenie)
Materiały edukacyjne dla dzieci ukraińskich w Polsce

Zestawienie przydatnych informacji i materiałów z zakresu edukacji – do wykorzystania w pracy z uczniami ukraińskimi

Перелік корисної інформації та матеріалів у галузі освіти – для використання в роботі з українськими студентами

Zestawienie obejmuje m.in. informacje polskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej, informacje o specustawie o pomocy obywatelom Ukrainy, materiały ukraińskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz materiały przygotowane przez polskie organizacje pozarządowe.

Pomoc dla Ukrainy – edukacja

Pomoc dzieciom i młodzieży przeżywającym kłopoty i trudności, spowodowane m.in. skutkami izolacji rówieśniczej podczas epidemii COVID-19

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022, chcemy kontynuować pomoc dzieciom i młodzieży przeżywającym kłopoty i trudności, spowodowane m.in. skutkami izolacji rówieśniczej podczas epidemii COVID-19 oraz zapewnić im adekwatne wsparcie psychologiczne.

Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić na infolinię, gdzie profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą, co można zrobić w danej sytuacji. Rozmówcy nie muszą się przedstawiać, mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

Zachęcamy także do skorzystania z kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl

W załączeniu przekazujemy plakat i zachęcamy do upowszechnienia informacji w szkołach i placówkach.

 

Z wyrazami szacunku

 

Departament Wychowania i Edukacji Włączającej

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Kalendarz z mundurem

Kalendarz z mundurem

Zapraszamy do zapoznania się z drugą edycją „Kalendarza z mundurem” – projektu edukacyjnego  Ministerstwa Obrony Narodowej, kierowanego do uczniów i nauczycieli w całej Polsce.

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej

Celem projektu, jest zainspirowanie  do poznawania historii Polski, zwłaszcza dziejów naszego oręża, oraz przybliżenie spraw Wojska Polskiego – jego zadań i sukcesów.

Z przygotowanych przez nas materiałów będą mogli korzystać zarówno żołnierze, którzy w czasie spotkań z uczniami przedstawią im charakter swojej służby, jak i nauczyciele, którzy z ich pomocą będą mogli urozmaicić prowadzone zajęcia.

A co bardzo ważne – dzięki multimedialnej formie „Kalendarz” będzie dostępny dla każdego w dowolnej chwili i miejscu, na komputerach czy smartfonach.

W „Kalendarzu z mundurem” zaznaczono najważniejsze daty z historii Polski, zwłaszcza te związane z wysiłkiem wielu pokoleń żołnierzy oraz dni, w których przypadają święta jednostek wojskowych, rodzajów wojsk i dowództw. Wydarzenia takie jak Święto Lotnictwa Polskiego, Wojsk Lądowych czy Dzień Podchorążego dają sposobność mówienia o służbie pełnionej przez naszych żołnierzy, specyfice różnych jednostek wojskowych, nowoczesnym sprzęcie czy wartościach przyświecających kobietom i mężczyznom w zielonych, stalowych lub granatowych mundurach.

więcej:

https://wceo.wp.mil.pl/kalendarz-z-mundurem

Zmiany w kanonie lektur od 1 września 2021

Zmiany w kanonie lektur od 1 września 2021

Zmiany w wykazie lektur, dodanie podstawy programowej z przedmiotu historia tańca, zmiana sposobu realizowania zajęć przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie to najważniejsze kwestie ujęte w rozporządzeniach podpisanych przez Ministra Edukacji i Nauki.

W piątek, 13 sierpnia Minister Edukacji i Nauki podpisał projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie:

 1. podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej;
 2. podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia;
 3. ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

 

Zmiany dotyczą:

 1. wykazu lektur z języka polskiego na wszystkich etapach kształcenia – obowiązują od 1 września 2021 r.;
 2. wprowadzenia dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum podstawy programowej dla przedmiotu historia tańca w zakresie rozszerzonym  – zmiana wejdzie w życie 1 września 2023 r.;
 3. warunków i sposobu realizacji przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie – zmiana obowiązuje od 1 września 2021 r.

Najważniejsze zmiany – lektury

Zmieniony wykaz lektur będzie obowiązywał od 1 września 2021 r. na wszystkich etapach kształcenia, tj.: w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasach IV-VI oraz VII i VIII szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych.

Zmiany dotyczą głównie lektur uzupełniających (w przypadku klas I-III szkoły podstawowej – propozycji lektur do wspólnego i indywidualnego czytania) i polegają na zaproponowaniu  takich pozycji książkowych, które warto omawiać z uczniami ze względu na ich walory edukacyjne i wychowawcze (czytelny system wartości), elementy konstrukcyjne utworu (konstrukcja świata przedstawionego, wyraziście zarysowana akcja) oraz warstwę językową utworu (polszczyzna staranna, pozbawiona wulgaryzmów i kolokwializmów, nadmiernych ozdobników).

Zestawienie zmian w liście lektur

Pełne zestawienie zmian w liście lektur można znaleźć w załączniku do komunikatu.

Dodatkowo dla nauczycieli języka polskiego zostanie przygotowany i opublikowany (z końcem sierpnia br.) na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji komentarz dydaktyczny do zmian na liście lektur w szkole podstawowej (na I i II etapie edukacyjnym) i w szkołach ponadpodstawowych.

Podstawa programowa przedmiotu historia tańca

W rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia została ustalona podstawa programowa przedmiotu historia tańca jako jednego z przedmiotów, które mogą być realizowane w liceach ogólnokształcących i technikach w zakresie rozszerzonym. Szkoły będą mogły uwzględnić w planie nauczania zajęcia z tego przedmiotu od roku szkolnego 2023/2024.

Zmiana w tym zakresie zarówno w podstawie programowej, jak i ramowych planach nauczania dla publicznych szkół (określenie wymiaru godzin) została wprowadzana na wniosek Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Warunki i sposób realizacji przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie

Zmiana obowiązująca od 1 września 2021 r. polega na wykreśleniu zalecenia realizacji zajęć wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ) na pierwszej i ostatniej godzinie lekcyjnej. Zmiana nie nakłada obligatoryjnego obowiązku innego planowania rozkładu lekcji. Pozwoli natomiast dyrektorowi planować je w najbardziej optymalny sposób, bez narzucania, że powinny być one na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej. Zajęcia WDŻ nie są jedynymi zajęciami  w szkole z podziałem na grupy. Nauczycielom przedmiotu WDŻ powinny zostać zapewnione takie same warunki pracy jak mają inni nauczyciele.

Zajęcia WDŻ są obligatoryjne z mocy rozporządzenia do realizacji w szkołach. Rodzice mogą jednak zdecydować o uczestnictwie dziecka w tych zajęciach.
Projekty skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Czytaj dalej >
Art. 6 Karty Nauczyciela [Jakie obowiązki ma nauczyciel] (2022)

Ogłoszenie o zatrudnieniu

Ogłoszenie o zatrudnieniu w związku z przygotowaniem aneksu organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Rajczy na rok szkolny 2021/2022.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ks. Józefa Tischnera poszukuje do pracy:

– nauczyciela plastyki –  wymiar 8/18
– nauczyciel EDB – wymiar 3/18
– psycholog (z przygotowaniem pedagogicznym) – wymiar 7/22 (zastępstwo)

Ogłoszenie 1 – stan na dzień 21/07/2021.

W przypadku poszukujących pracy w zakresie j.w. wszelkie informacje CV, List motywacyjny należy przesyłać drogą elektroniczną na adres poczta@szkola.rajcza.pl w terminie do 30 lipca 2021.

Przywróć naszą Ziemię! Webinarium dla młodzieży

Przywróć naszą Ziemię! Webinarium dla młodzieży

Zachęcamy uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w bezpłatnym webinarium z okazji Światowego Dnia Ziemi. Wydarzenie odbędzie się w czwartek, 22 kwietnia o godz.12:00. Przygotowało je Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Webinarium będzie łączyć elementy wykładu z warsztatami prezentującymi dobre praktyki na rzecz ochrony klimatu.

Zbliżenie na dłonie osoby, która w rękach trzyma sadzonkę rośliny. Całość prześwietlona zielonym światłem. Napis na środku Lekcje z klimatem Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Lekcje z klimatem

W czwartek, 22 kwietnia br. odbędzie się kolejne spotkanie on-line na temat ochrony klimatu. Jest ono skierowane do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Na stronie Lekcje z klimatem zostaną opublikowane wykłady i warsztaty, które mogą stanowić punkt wyjścia do dyskusji o klimacie podczas zajęć lekcyjnych. Udział w webinarium jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji.

Program webinarium został podzielony na dwa bloki:

Wykłady:

 • „System klimatyczny Ziemi, co to cykl węglowy oraz jak działa efekt cieplarniany?” – wykład dr Aleksandry Kardaś (UW);
 •  „Co mogę zrobić dla klimatu?” – wykład dr Magdaleny Budziszewskiej (UW).

Warsztaty praktyczne:

 • Warsztat kulinarny z Jagną Niedzielską zwracający uwagę na problem marnowania żywności;
 • Warsztat „ubraniowy” z Katarzyną Wolszczak podkreślający kwestie odpowiedzialnej zrównoważonej mody.

Webinarium będzie dostępne na stronie internetowej do czerwca br. Dzięki temu każdy będzie mógł się zapoznać z materiałem w wybranym przez siebie czasie.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje organizację kolejnych webinariów. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie Lekcje z klimatem.

Zachęcamy do udziału.


źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/przywroc-nasza-ziemie-webinarium-dla-mlodziezy

Od poniedziałku zapisy na szczepienia dla wszystkich nauczycieli do 65. roku życia

Od poniedziałku zapisy na szczepienia dla wszystkich nauczycieli do 65. roku życia

źródło: http://www.kuratorium.katowice.pl


Od poniedziałku, 15 lutego br. rusza kolejna tura rejestracji dla pozostałych grup nauczycieli do 65. roku życia oraz nauczycieli akademickich. Rejestracja potrwa do końca 18 lutego br. Zachęcamy do rejestracji!

Zapisy na szczepienia nauczycieli oświatowych

Przekazano szczegółowe zasady zapisów na szczepienia w II turze. Analogicznie jak przy rejestracji podczas I tury, nauczyciele będą zgłaszać się do dyrektora szkoły, placówki oświatowej.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy dyrektor przekaże za pośrednictwem Strefy Pracownika Systemu Informacji Oświatowej do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Następnie zgłoszenie trafi do szpitala węzłowego, który skontaktuje się ze szkołą lub placówką w sprawie terminu szczepienia.

Kto może się zarejestrować na szczepienia od 15 lutego br.?

 • nauczyciele wszystkich szkół i placówek do 65 roku życia, w tym również ci, którzy nie zgłosili się na szczepienie w pierwszej turze, a byli do tego uprawnieni
 • nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia na uczelniach do 65 roku życia

UWAGA! Na szczepienie mogą zarejestrować się osoby urodzone od 1 stycznia 1956 do 31 grudnia 2003.

Nauczyciele urodzeni w 1955 r. i wcześniej będą mieli możliwość zaszczepienia w późniejszym terminie. O terminie i sposobie rejestracji będziemy informować.

Na listach nie będzie również nauczycieli, którzy mają zaznaczoną w SIO długotrwałą nieobecność (powyżej 25 czerwca br.)

Co się dzieje po rejestracji

Wskazany w formularzu szpital będzie kontaktował się bezpośrednio z dyrektorem szkoły lub placówki lub inną osobą wskazaną do kontaktu w formularzu, w celu ustalenia daty i godziny szczepienia

Rejestracja nauczycieli akademickich

Nauczyciele akademiccy będą mogli się rejestrować od poniedziałku, 15 lutego br. Rektorzy uczelni otrzymają szczegółowe wytyczne w tej sprawie.

 

Ogólne zasady dotyczące systemu zapisów na szczepienia nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogolne-zasady-systemu-szczepien-dla-nauczycieli-akademickich-oraz-innych-osob-prowadzacych-zajecia-na-uczelniach

Dodatkowe pytania i wątpliwości – kontakt

W przypadku pytań dotyczących procesu szczepienia zachęcamy do kontaktu z infolinią pod numerem telefonu 989.

Zapraszamy również do zapoznania się z zestawem najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących szczepień, który znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/qa-szczepienia-nauczycieli

Zachęcamy do udziału w szczepieniach!

 

Formularz kontaktowy

2 + 8 =

Skip to content