Świetlica szkolna jest istotnym elementem szkolnego ekosystemu. Dobrze prowadzona, może być ogromnym wsparciem w realizacji celów edukacyjnych i wychowawczych. Jednak zapewnienie dobrze dobranej kadry, która zadba o uczniów spędzających czas w świetlicy, to tylko jedno z zadań dyrektora szkoły. Obowiązków związanych z jej prowadzeniem, także tych wynikających wprost z przepisów prawa, jest o wiele więcej.

Typy szkół, które mają obowiązek prowadzić zajęcia świetlicowe

Na podstawie:
art. 105 ust. 1-2, art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

Szkoła podstawowa oraz szkoła, która prowadzi kształcenie specjalne, mają obowiązek zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

  • czas pracy rodziców – na wniosek rodziców;

  • organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

Szkoły prowadzące kształcenie specjalne to szkoły, które obejmują dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. To mogą być szkoły ogólnodostępne, szkoły prowadzące oddziały integracyjne lub szkoły prowadzące oddziały specjalne.

Zajęcia świetlicowe w świetlicy szkolnej mają być tak prowadzone, aby uwzględniały potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności:

  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów;
  • zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny;
  • odrabianie lekcji.

Więcej na stronie: Link

Pin It on Pinterest