ZMIANY PRZEPISÓW

W dniu 1 czerwca 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 463), która wprowadziła przepisy zwiększające bezpieczeństwo pieszych na drogach, ujednoliciła dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym, a także zobligowała kierujących do zachowania minimalnego odstępu między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych.

 

– CZĘŚĆ 1 – Zwiększone bezpieczeństwo pieszych

 • Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych lub wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju
 • Pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko albo przechodzący przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować szczególną ostrożność
 • Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście

ZABRANIA SIĘ:

 • Korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych
 • Wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd w tym również na przejściu dla pieszych

 

– CZĘŚĆ 2 – Zrównanie prędkości dopuszczalnych na obszarze zabudowanym w ciągu dnia i w nocy do 50 km/h

 • Ujednolicenie dopuszczalnych prędkości pojazdów na obszarze zabudowanym niezależnie od pory. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym od 1 czerwca 2021 roku wynosić będzie 50 km/h – brak będzie dotychczasowego rozróżnienia dopuszczalnej prędkości w zależności od godziny (między 23:00 a 05:00 prędkość ta obecnie jest podwyższona do 60km/h). Wyjątek stanowić będzie strefa zamieszkania, gdzie prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów wynosi i nadal będzie wynosić 20 km/h
 • Standardowe limity prędkości odnoszące się do motocykli i samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony wynoszą w Polsce:
  • na autostradach – 140 km/h
  • na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120 km/h
  • na drodze ekspresowej jednojezdniowej – 100 km/h
  • na drodze dwujezdniowej , o dwóch pasach ruchu– 100 km/h
  • na pozostałych drogach – 90km/h
 • Pamiętajmy, że o bezpiecznej prędkości decyduje sam kierowca, którego obowiązkiem jest dostosować ją m.in. do panujących warunków tak, aby zawsze zachować pełną kontrolę nad pojazdem

 

– CZĘŚĆ 3 – Minimalny odstęp między pojazdami – koniec z „jazdą na zderzaku”

 • Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową jest obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu
 • Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Przykładowo, dla pojazdów poruszających się z prędkością 100 km/h odległość ta nie może być mniejsza niż 50 m. W celu oszacowania odstępu pomiędzy pojazdami można posłużyć się słupkami prowadzącymi U1 (słupkami umieszczonymi przy krawędzi jezdni) wiedząc, że rozmieszczone są co 100 m
 • Przepisu tego nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania

Przypominamy ponadto, iż w dniu 20 maja 2021 r. weszła w życie Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 720), regulująca status hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego i urządzeń wspomagających ruch oraz zasady korzystania z tych urządzeń w ruchu drogowym.

 

– CZĘŚĆ 1 – Zasady korzystania z hulajnóg elektrycznychHULAJNOGA ELEKTRYCZNA – pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

WARUNKI KORZYSTANIA:

 • 10 – 18 lat – karta rowerowa lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1, T
 • Powyżej 18 lat – bez uprawnień
 • Zakaz poruszania się dziecka w wieku do 10 lat na drodze

Wyjątek: w strefie zamieszkania dziecko do 10 lat może poruszać się wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

KORZYSTANIE Z DROGI:

 • Droga dla rowerów
 • Pas ruchu dla rowerów

W przypadku ich braku:

 • Jezdnia – obowiązkowo, gdy ruch pojazdów odbywa się po niej z dozwoloną prędkością nie większą niż 30 km/h oraz brakuje drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów
 • Chodnik lub droga dla pieszych – dozwolone, gdy ruch pojazdów odbywa się po niej z dozwoloną prędkością większą niż 30 km/h oraz brakuje drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów

PRĘDKOŚĆ:

 • Na chodniku i drodze dla pieszych – prędkość zbliżona do prędkości pieszego
 • Prędkość dopuszczalna – 20 km/h

ZABRANIA SIĘ:

 • Kierowania w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu
 • Ciągnięcia lub holowania innego pojazdu
 • Przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku
 • Jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach
 • Czepiania się pojazdów
 • Jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu
 • Ciągnięcia za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub UTO, osoby poruszającej się przy użyciu UWR, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku

ZACHOWANIE WOBEC PIESZYCH:

 • Na chodniku oraz drodze dla pieszych jest obowiązek ustępowania pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudniania jego ruchu

POSTÓJ:

 • Dopuszcza się postój na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca – jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, pod warunkiem, że nie obowiązuje zakaz postoju lub zatrzymywania się, a także szerokość chodnika pozostawiona dla pieszych nie jest mniejsza niż 1,5 m

OBOWIĄZKI:

 • Sygnalizowanie kierunkowskazem, a w przypadku jego braku przez wyciągnięcie ręki w stronę zamierzonej zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu (zawczasu i wyraźnie)
 • Zachowanie bezpiecznego odstępu – nie mniejszego niż 1m przy wyprzedzaniu wybranych uczestników ruchu drogowego (rower, wózek rowerowy, motorower, motocykl, hulajnoga elektryczna, UTO), UWR, kolumna pieszych

 

– CZĘŚĆ 2 – Zasady korzystania z urządzeń transportu osobistego (UTO)URZĄDZENIE TRANSPORTU OSOBISTEGO (UTO) – pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe (np. deskorolka elektryczna, urządzenie samobalansujące).

WARUNKI KORZYSTANIA:

 • 10 – 18 lat – karta rowerowa lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1, T
 • Powyżej 18 lat – bez uprawnień
 • Zakaz poruszania się dziecka w wieku do 10 lat po drodze

Wyjątek: w strefie zamieszkania dziecko do 10 lat może poruszać się wyłącznie pod opieką osoby dorosłej

KORZYSTANIE Z DROGI:

 • Droga dla rowerów
 • Chodnik lub droga dla pieszych– są dozwolone, tylko gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów

Uwaga! Niedopuszczalne jest korzystanie z jezdni!

PRĘDKOŚĆ:

 • Na chodniku i drodze dla pieszych – prędkość zbliżona do prędkości pieszego
 • Prędkość dopuszczalna – 20 km/h

ZABRANIA SIĘ:

 • Kierowania w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu
 • Ciągnięcia lub holowania innego pojazdu
 • Przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku
 • Czepiania się pojazdów
 • Ciągnięcia za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub UTO, osoby poruszającej się przy użyciu UWR, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku

ZACHOWANIE WOBEC PIESZYCH:

 • Na chodniku oraz drodze dla pieszych jest obowiązek ustępowania pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudniania jego ruchu

POSTÓJ:

 • Dopuszcza się postój na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca – jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, pod warunkiem, że nie obowiązuje zakaz postoju lub zatrzymywania się, a także szerokość chodnika pozostawiona dla pieszych nie jest mniejsza niż 1,5 m

OBOWIĄZKI:

 • Sygnalizowanie kierunkowskazem, a w przypadku jego braku przez wyciągnięcie ręki w stronę zamierzonej zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu (zawczasu i wyraźnie)
 • Zachowanie bezpiecznego odstępu – nie mniejszego niż 1m przy wyprzedzaniu wybranych uczestników ruchu drogowego (rower, wózek rowerowy, motorower, motocykl, hulajnoga elektryczna, UTO), UWR, kolumna pieszych)

 

– CZĘŚĆ 3 – Zasady korzystania z urządzeń wspomagających ruch (UWR)URZĄDZENIE WSPOMAGAJĄCE RUCH (UWR) – Urządzenie lub sprzęt sportowo–rekreacyjny przeznaczony do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni (np. rolki, wrotki, deskorolka, hulajnoga tradycyjna).

WARUNKI KORZYSTANIA:

 • Brak ograniczeń wiekowych
 • Nie są wymagane szczególne uprawnienia

WARUNKI KORZYSTANIA:

 • Brak ograniczeń wiekowych
 • Nie są wymagane szczególne uprawnienia

KORZYSTANIE Z DROGI:

 • Chodnik
 • Droga dla pieszych
 • Droga dla rowerów – obowiązuje ruch prawostronny

PRĘDKOŚĆ:

 • Na chodniku i drodze dla pieszych – prędkość zbliżona do prędkości pieszego – zapewniająca panowanie nad urządzeniem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa

ZABRANIA SIĘ:

 • Poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu
 • Przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku
 • Ciągnięcia pojazdu lub ładunku
 • Czepiania się pojazdów
 • Poruszania się tyłem

ZACHOWANIE WOBEC PIESZYCH:

 • Na chodniku oraz drodze dla pieszych jest obowiązek ustępowania pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudniania jego ruchu
 • W strefie zamieszkania pierwszeństwo przed pojazdem, lecz obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

POSTÓJ:

 • Nie dotyczy

OBOWIĄZKI:

 • Zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z drogi
 • Zachowanie bezpiecznego odstępu przy wymijaniu / omijaniu
 • Przed wyprzedzaniem upewnienie się, czy jest dostateczne miejsce do wykonania manewru bez utrudnienia komukolwiek ruchu
 • Korzystanie z przejazdu dla rowerzystów albo przejścia dla pieszych przy przekraczaniu jezdni

źródło: Biuro Ruchu Drogowego KGP