6 ogólnych zadań nauczyciela

Art. 6 KN

Nauczyciel obowiązany jest:

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

3a) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły;

4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

Kto podlega Karcie Nauczyciela – aspekt podmiotowy

Przepis art. 6 zawiera ogólny katalog obowiązków nauczycielskich. Chodzi tu o obowiązki służbowe charakterystyczne dla nauczycieli. Katalog ten należy traktować jako uzupełniający dla obowiązków służbowych przewidzianych w art. 100 Kodeksu pracy.

Znajdziemy w niej obowiązki:

  • realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  • dbania o bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć szkolnych,
  • doskonalenia zawodowego (w zakresie odpowiadającym potrzebom szkoły),
  • związane z odpowiednim ukierunkowaniem kształcenia i wychowania.

W związku z brakiem użycia przez ustawodawcę w katalogu obowiązków zwrotu „w szczególności” należy stwierdzić, że jest to katalog zamknięty.

Niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie tych obowiązków niesie za sobą określone konsekwencje dla nauczyciela. Otóż dyrektor:

1)  może doprowadzić do pociągnięcia nauczyciela do odpowiedzialności dyscyplinarnej za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie tych obowiązków.

Naruszenia w zakresie art. 6 Karty Nauczyciela stanowią przesłankę odpowiedzialności dyscyplinarnej obok uchybienia godności zawodu. W takim przypadku dyrektor może zawiadomić o podejrzeniu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego właściwego rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli. Jeżeli zaś naruszenie godzi jednocześnie w prawa lub dobro dziecka, wówczas zawiadomienie jest obowiązkowe. Należy go wówczas dokonać w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zdarzeniu (więcej na ten temat w komentarzu do art. 75).

2)  może wymierzyć nauczycielowi karę porządkową.

Niewykonywanie poleceń służbowych – również w zakresie obowiązków z art. 6 Karty Nauczyciela – stanowi uchybienie porządkowi pracy w szkole (wyrok Sądu Najwyższego z 27 lipca 1990 r. I PRN 26/90). W takim przypadku dyrektor może wymierzyć nauczycielowi karę porządkową upomnienia lub nagany (więcej na ten temat w komentarzu do art. 75).

3)  może uwzględnić te naruszenia w ocenie pracy nauczyciela.

Nauczyciel jest oceniany w zakresie należytego wykonywania obowiązków przewidzianych w art. 6. Uchybienia w tym zakresie nie mogą pozostać bez wpływu na tę ocenę (więcej na ten temat w komentarzu do art. 6a).

4)  może uwzględnić te naruszenia w kryteriach doboru do wypowiedzenia nauczyciela.

Częstą praktyką jest powoływanie się przez dyrektorów na jakość pracy jako jedno z kryteriów doboru do wypowiedzenia lub ograniczenia zatrudnienia. Na tej podstawie można wytypować nauczyciela do podjęcia czynności kadrowych (więcej na ten temat w komentarzu do art. 20).

Podstawa prawna:

źródło: https://www.portaloswiatowy.pl/rozdzial-2.-obowiazki-nauczycieli/art.-6-karty-nauczyciela-jakie-obowiazki-ma-nauczyciel-praktyczny-komentarz-21796.html